Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Hasan ÇOBANOĞLU
Hasan ÇOBANOĞLU Ruhsat ve Denetim Müdürü Özgeçmiş
FAALİYETLER
DUYURULAR

KURULUŞ
Bağcılar Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 22/04/2006 Tarihli 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 Sayılı Kararı" gereğince, Bağcılar Belediye Meclisinin 05/04/2007 Tarih ve 104 Sayılı kararıyla kurulmuştur.

PERSONEL
Müdürlükte 1 müdür, 2 şef, 8 mühendis, 5 tekniker, 7 memur görev yapmaktadır.

MİSYON
İlçemizde faaliyet gösteren işyerleri yürürlükteki kanunlar ve  yönetmelikler çerçevesinde denetlenmekte ve ruhsatlandırma işlemleri yapılmaktadır. Bu çerçevede işyerlerinde uyulması gerekli kurallar ve alınması gerekli tedbirler hakkında işletmecilere bilgi verilmekte olup, gerekli görüldüğünde katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde işyeri yetkilileri ile toplantılar yapılarak sorunları dinlenilmekte ve çözüm yolları aranmaktadır. İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin çevre kirliliğine yol açmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunmasının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda  ilçemizde yaşayan insanların sağlıklı, mutlu, emniyetli, güvenli olarak hayatlarını sürdürebilmeleri amaçlanmaktadır.

GÖREV ALANI
İlçede yaşayanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, insanların mutluluğunun sağlanması, kent dokusunun iyileştirilerek sağlıklı bir kent oluşturulması amacıyla işyerlerini güvenli ve sağlıklı şekle getirmek müdürlüğün en önemli görevidir. Bu görevleri  3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Belediye yetki sınırları içersindeki işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetimini yapar.

Bu çerçevede ilçemizde bulunan umuma açık, sıhhi, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmek; işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken teknik sistemlerin (donanımların) denetimini yapmak; ruhsat verilen işyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, basınçlı kap, kaldırma ve iletme makinelerinin teknik periyodik muayenelerini yapmak veya yaptırmak; raporlarının tanzimi ve onaya sunulmasını sağlamak; işyeri açma ve çalışma izni ile ilgili ruhsat projelerinin iş akışını, tetkikini, hesaplarının tanzimini ve onaya sunulması sağlamak;  işyerlerinden kaynaklanan şikâyet ve olumsuzlukları yerinde tetkik ederek, neticesinde gerekli yasal işlemler yapılması için evrak, dosya ve rapor tanzim edilerek onaya sunulmasını sağlamak; işyeri açma ve çalışma ruhsatı mevzuatı, teknik uygulama yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler gereği teknik kontrollerin yapmak; diğer birim ve kurumlardan gelecek taleplere, görev alanıyla ilgili bilgi vermek;  birim görevlerinin verimli, ekonomik yürütülmesi için yöntemler araştırmak, mevcut yöntemleri günün şartlarına uygun hale getirmek müdürlüğün görevleridir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri hakkında bilgi edinmek için tıklayınız...