PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETMELİĞİN KAPSAMI :

 

MADDE

1-

Bu Yönetmelik, Bağcılar Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Bağcılar ilçesi sınırları dahilinde, halkın nüfus yapısı gereksinimleri ve kültür yapısı dikkate alınarak, çağın gereksinim ve standartlarına uygun düzeye getirilmesi amacıyla, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, yeşil alan ve tesislerin yapımının ve bakımının sağlanması hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.

 

 

UYGULAMA ESASLARI :

 

MADDE

2-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yukarıda kapsamı verilen hizmetleri kendi kuruluş ve yönetim planı içerisinde yapar ve/veya yaptırır.

 

 

KURULUŞ VE YÖNETİM PLANI :

 

MADDE-

3-

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluşu :

 

 

1-

Park ve Bahçeler Müdürü

 

2-

Park ve Bahçeler Yapım Büro (Amir)

 

3-

Park ve Bahçeler Bakım ve Onarım Büro (Amir)

 

4-

Yazı İşleri ve Kalem Bürosu

 

 

 

 

 

 

             

 

 MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ :

 

MADDE

4-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bağcılar Belediyesi sınırları dahilinde her türlü park ve bahçe, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde, her geçen yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesini amaç edinerek faaliyetlerini planlayan veya yaptıran bir birimdir.

 

4-1 :

Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları v.b.)

 

4-2 :

Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak.

 

4-3 :

Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanması.

 

4-4 :

Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt etmek.

 

4-5 :

Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yapılarak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma yapmasını istemek. Bu çalışmalar yapılmadığı zaman teklif edilen alan üzerinde müdürlükçe çalışma yapmak ve masrafları Büyükşehir Belediyesine iletmek.

 

4-6 :

İdare ve işletmelerin ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık v.b. tesisleri yapmak ve işletmek.

 

4-7 :

Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek.

 

 

4-8 :

Kalifiye eleman yetişmesini sağlamak için kurslar açmak ve bu kurslara katılımını artırmaya çalışmak.

 

4-9 :

Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.

 

 

 

4-10 :

 

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.

 

4-11 :

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak.

 

4-12 :

Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su, doğalgaz ve elektrik tesisatını hazırlamak veya hazırlatmak, İSKİ, İGDAŞ,BEDAŞ İdarelerine başvurup yapılan tesisatlarını açtırılmasını sağlamak.

 

4-13 :

Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek.

 

4-14 :

Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.

 

4-15 :

Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek.

 

4-16 :

Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak.

 

4-17 :

Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek.

 

4-18 :

Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek.

 

4-19 :

Çevreyi tertiplemek, kafes tel, dikenli tel ve değişik ebatta borular kullanarak bu alanları koruma altına almak.

 

4-20 :

Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak.

 

4-21 :

Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak.

 

4-22 :

Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri yapmak veya yaptırmak.

 

4-23 :

Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek.

 

4-24 :

Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları bir rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışma yapmak.

 

4-25 :

Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak.

 

4-26 :

Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlama.

 

4-27 :

Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek.

 

4-28 :

Alım, hizmet ve yapım ihalelerinin şartname ve protokollerini hazırlamak.

 

4-29 :

Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti halinde telafisi için ilgili müdürlüğü bilgilendirmek.

 

4-30 :

Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak.

 

4-31 :

Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak.

 

4-32 :

Personelin sigorta ile ilgili yazışmaları yapmak ve talep etmek.

 

 

 

 

 

 

GÖREV VE FONKSİYONLARIN MÜDÜRLÜK İÇİ DAĞILIMI :

 

MADDE

5-

Yukarıdaki görevleri kuruluş ve şemasına göre Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısndan gelen talimatlar doğrultusunda ve muhatap olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 

 

 

 

5-1 :

 

 

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ :

 

 

5-1/1:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin 1. sicil amiri olması nedeniyle personelle ilgili her türlü özlük bilgilerini arşivlemek, takip etmek, disiplinsizlikleri ve çalışma şartlarını bozucu eylemlere müsaade etmemek, ceza ve mükafat için gerekli yazışmaları yapmak ve yetkisini kullanmak, toplam kalite ve verimlilik için çalışma şartlarını iyileştirmek ve prensipler koymak.

 

5-1/2:

Park yapımında veya yollarda çalışan personelin güvenlik tedbirlerini almak ve sağlık kontrollerini yaptırmak.

 

5-1/3:

Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili personelle mutad bilgilendirme ve danışma toplantıları düzenlemek, bu toplantılardan bağlı bulunduğu başkan yardımcısını bilgilendirmek.

 

5-1/4:

Personelin yıllık izin planlarını düzenlemek ve kullandırmak.

 

5-1/5:

Amirlerin görev alanlarını tespit etmek ve uygulamaları takip etmek.

 

5-1/6:

Diğer birimlerin görevlerini tespit ve tayin etmek.

 

5-1/7:

İstediği personele unvan vermek şartıyla park ve bahçeler müdürlüğü konusuyla ilgili bir görevi yerine getirmek üzere görevlendirmek.

 

5-1/8:

Nöbetçi personel listesini hazırlamak veya onaylayarak uygulama ve takibini yapmak.

 

5-1/9:

Personelin mesaiye riayetlerini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

 

 

5-1/10:

Birim ve birim amirlerinin faaliyetlerini denetlemek, aksaklıkları gidermek, rapor isteme ve üst makama rapor vermek.

 

5-1/11:

Yatırımların izlenmesi ve bu yatırımların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Bayındırlık İşleri Genel ve Bayındırlık işleri teknik şartnamesi  ile Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine uygun bir ve diğer işçi sağlığı ve güvenliği hakkında yasal mevzularla ve iş programına uygun şekilde          yürütülmesini temin etmek.

 

5-1/12:

Yüklenici sıfatıyla iş yapan kişi veya kuruluşların hakedişlerinin tanziminin sağlanması ve tahakkuklarının yapılması.

 

5-1/13:

Büyükşehir Belediyesi ile  yapılması gereken hizmetler için koordinasyon kurmak, yazışmalar yapmak ve takip etmek.

 

5-1/14:

Fen İşleri Müdürlüğü ve gerekli olması durumunda diğer altyapı kurum ve kuruluşları ile            (BEDAŞ, İGDAŞ, , İSKİ) yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve ihtiyaçları gidermek.

 

5-1/15:

Kaymakamlık ve Valilik tarafından takip edilen yatırım, izleme ve raporları zamanında           hazırlamak ve ilgili makamlara sunulmasını temin etmek.

 

5-1/16:

Mevcut park, refüj, yollara dikilmiş ağaçlar, yeşil alan ve üzerindeki tesis ve binaların bakımı ve onarımları için yıllık ve aylık programlar yapmak ve uygulamak.

 

5-1/17:

:Muayene ve kabul komisyonları teşekkül ettirip üst makamın onayına sunmak.

 

5-1/18:

Diğer müdürlüklerin destek ihtiyaçları için program yapmak.

 

5-1/19:

Müteahhitlerin iş bitirme belgelerini ve sicillerini tamim etmek, Bayındırlık Bakanlığının ilgili birimine göndermek.

 

5-1/20:

Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarından müdürlük faaliyeti ile ilgili olanları uygulatmak, ayrıca tarifeye bağlı işlemlere esas olmak üzere yıllık faaliyetleri Meclise ve Encümene sunmak.

 

 

 

 

MADDE

 

5-2 :

 

PARK VE BAHÇELER BAKIM VE ONARIM BÜROSU (AMİR TEKNİK) :

 

 

5-2/1:

Park ve Bahçeler Müdürü izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde müdürlüğe vekalet etmek.

 

5-2/2:

Amir olarak bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek ve sonuçlarından müdürlüğü bilgilendirmek.

 

 

 

5-2/3:

 

 

Bağlı birimlerin yıllık, haftalık ve gerekirse günlük çalışma planlarını hazırlamak ve bu planlamaya göre sevk ve idarelerini sağlamak.

 

5-2/4:

Mutad personel toplantısına katılmak, bağlı birimlerin eksikliklerini tespit etmek, müdür olmadığı zaman bu toplantılara başkanlık etmek.

 

5-2/5:

Hakedişleri tanzim ve kontrol etmek, kabullerde bulunmak, teknik ve prosedür hatalarını önlemek.

 

5-2/6:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından istenen bilgi, rapor v.s. dokümanlar hazırlamak veya hazırlatmak.

 

5-2/7:

Müdürlüğü ilgilendiren konularda gerekli bilgi akışını sağlamak, Başkan ve Başkan Yardımcılarından aldığı talimatları yerine getirmek, bu konuda müdürü bilgilendirmek.

 

 

MADDE

5-3 :

PARK VE BAHÇELER YAPIM BÜRO (AMİR İDARİ ) :

 

 

5-3/1:

Park ve Bahçeler Müdürü ve müdür yardımcısının izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde müdürlüğe vekalet etmek.

 

5-3/2:

Amir  olarak bütün birimlerle ilgili idari ve personel hareketlerini takip etmek.

 

5-3/3:

Personel ile ilgili olarak gelen yazılar hakkında ilgili personeli bilgilendirmek.

 

5-3/4:

Personelin izin, rapor, doğum, ölüm v.s. yazışmalarını takip ve kontrol etmek.

 

5-3/5:

Her türlü malzeme demirbaş ve telsiz ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek.

 

5-3/6:

Personelin verimliliği için araştırma programı oluşturmak, kurs ve seminer tertip etmek, seminerlere katılımı sağlamak.

 

5-3/7:

Personel ile yöneticiler arasında iyi bir iletişim kurulmasını temin etmek.

 

5-3/8:

Çalışanların bilgi, hüner ve yetenekleri doğrultusunda müdürlük ihtiyacına göre ayarlanmasını sağlamak.

 

5-3/9:

Üst makamlar tarafından istenen her türlü bilgi, belge ve raporun hazırlanarak sunulmasını temin etmek, bilgi akışını sağlamak.

 

 

MADDE

5-4 :

PARK VE BAHÇELER BÖLGE SORUMLUISU :

 

 

5-4/1:

Kendi ekiplerinin yıllık, aylık, haftalık ve günlük programını yapmak, çalışmalarını sürdürmek.

 

5-4/2:

Bünyesindeki personelin mevsim şartlarına göre izin durumlarını belirleyerek müdüre ve Amire  iletmek.

 

5-4/3:

Bünyesindeki personelin çalışma esnasında güvenlik tedbirlerini almak ve disiplinsizlikleri önlemek.

 

5-4/4:

Müdürlük çalışmaları ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi veya ilgili birimlerle koordineli çalışmak, israfı önlemek, verimi arttırmak.

 

5-4/5:

Bünyesinde çalışan personelin malzemeleri itinalı korunmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemeyi ilgili müdürlüğe iletmek ve talebini yapmak.

 

5-4/6:

Bünyesindeki  personelin görev dağılımını program içerisinde uygulanmasını takip ve kontrol etmek.

 

5-4/7:

Tespit ettiği eksiklikleri rapor halinde üst amire bildirerek giderilmesini temin etmek.

 

5-4/8:

Görev bölümü sırasında bağlı bulunduğu Amire ile sürekli irtibat kurmak, çalışmalar için öneri getirmek.

 

5-4/9:

Bünyesindeki personelin çalışmalarındaki eksiklikleri ve yetersizlikleri tespit edip ilgili müdür, Amire yardımcısına iletmek.

 

5-4/10:

Bünyesindeki personelin doğum, ölüm, emeklilik, mesai, fazla mesai, gece mesaisi, hafta tatili mesaisi ve puantajlarını tanzim edip ilgili Amire iletmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ VE KALEM BÜROSU :

 

MADDE

5-5 :

Şef, kayıt memuru, daktilograf (bilgisayar operatörü) ve ihale-emanet işleri masası memuru ile kendisine verilen görevleri yapar.

 

5-5/1:

Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kayıt etmek.

 

5-5/2:

Gelen evrakları müdür veya Amir tarafından havalesinden sonra ilgilisine dağıtımını yapmak, karşılığını takip etmek, cevap verilmesi gerekiyorsa verilmesini temin etmek.

 

5-5/3:

Personel ile ilgili gölge dosyaların tanzimi (izin, rapor, ceza, mükafat, kademe ilerlemesi, tayin terfi v.s.) ile yazışmalar yapmak.

 

 

5-5/4:

 

Gizli bilgileri saklamak, her konuda dosyalar tutmak.

 

5-5/5:

Arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun saklamak.

 

5-5/6:

Müdürlüğün çalışma alanına girmeyen konularda dışarıdan gelen sorulara cevap vermek ve bilgi sağlamak.

 

5-5/7:

Müdürlük çalışmaları ile ilgili yazıları yazmak, bilgi toplamak ve dağıtmak. Müdürlük içi çalışmaların aylık ve yıllık raporlarının hazırlanmasını (derlenmesini) temin etmek.

 

5-5/8:

Malzeme ve demirbaşları teslim almak ve teslim etmek.

 

5-5/9:

Satınalma taleplerini ve siparişlerini yazmak, büro malzemelerini kontrol etmek.

 

5-5/10:

Çalışma süresinde küçük bir zamanı stajerlere ve geçici elemanlara ayırarak onlara gözlemcilik yapmak.

 

5-5/11:

Mali kayıtları tutmak, avans almak ve muhasebelerini yapmak.

 

5-5/12:

Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, bilgi akışını (belgelerle) sağlamak.

 

5-5/13:

 İhale Komisyonları tarafından yapılan veya yaptırılan bütün işlerle ilgili yazışmaları yapmak ve onaylarını almak.

 

5-5/14:

832 sayılı Sayıştay Kanununa göre her yıl Bütçe Kanunu ile belirtilen (İ) cetveli miktarı aşan ve tescile tabi olan sözleşmelerin aynı kanuna uygun ve zamanında tescil için Sayıştay Başkanlığına göndermek, sonucunu takip etmek ve yükleniciye yasal sürelere dikkat ederek tebliğ etmek.

 

5-5/15:

İhale kararlarının yüklenicilere yasal süresi içerisinde bildirmek, sözleşme yapılmasını temin etmek.

 

5-5/16:

Kontrol teşkilatını onaylayıp kesin hesap şefliği tarafından tetkik edilmiş ara ve kesin hak ediş raporlarının tahakkuk müzekkereleri düzenleyerek müdür veya vekilinin onayından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırmak.

 

5-5/17:

Müdürlük çalışmaları ile ilgili her türlü rapor, bilgi ve belgenin gönderilmesi gereken kişi veya kurumlara ulaşmasını temin etmek.

 

5-5/18:

Günlü evrakları takip ederek tekide meydan vermemek suretiyle yazışmaları yürütmek.

 

 

5-5/19:

Belediye Başkanlığının merkez ayniyat birimi ile müdürlük arasındaki ayniyat işlemlerini yürütmek; Bunun için uygun görülen elemanın görevlendirilmesini temin etmek.

 

5-5/20:

Toplantı, konferans v.b. faaliyetlerin çizelgelerini hazırlamak ve mekan temin etmek, bu toplantılara katılımı sağlamak.

 

5-5/21:

İhale komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yapılan her türlü alımı, yapım, hizmet v.b. işleri yasal zorunluluk olanları Noterlikçe sözleşmelerinin yapılmasını temin etmek.

 

5-5/22:

Yine aynı kanun çerçevesinde yapımına karar verilen işlerin dosyalarını hazırlamak, gerekli onayları almak, sonuçlandırmak.

 

5-5/23:

Bu yapım ve hizmet ihalelerinin 506 sayılı S.S.K Kanununa göre ilgili kuruma bildirmek ve aynı kurumdan ilişiksiz belgesi istemek ve yüklenici veya taşoran kesin teminatının çözülmesini sağlamak.

 

 

 

 

 

5-5/24:

 

 

 

 

Yapım hizmet v.b. sözleşmeler sırasında alınan kesin teminat veya mektuplarının uygun bir belgeyle Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek ve dosyalarına şerh koyarak bilginin devamlılığını sağlamak.

 

5-5/25:

Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip etmek, müdürlüğü ilgilendiren müdür veya müdür yardımcılarının bilgisine sunmak. Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini ve müdürlüğün bu gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak.

 

5-5/26:

Birimdeki işlem usullerini ve prosedürleri bilgisayar ortamında hazırlamak, uygulamak, görevli personelin hasta, izinli v.b. olması halinde işlerin aksamayacak şekilde yürümesini temin etmek.

 

 

UYGULAMA USULLERİ :

 

MADDE

6 :

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kendisine verilen görevleri, birim personeli, emanet, pür emaneten veya ihaleden yapar ve yaptırır.

 

 

SORUMLULUK :

 

MADDE

7 :

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kendisine kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yine kanunlar, yönetmelik ve iç genelgeler çerçevesinde yerine getirmekle sorumludur.

 

 

YASAL DAYANAKLARI VE UYGULAMA İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR :

 

MADDE

8 :

Bütün iş ve eylemlerinde konusuna göre 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği, Büyükşehir Yönetimi Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Bayındırlık İşleri Teknik Şartnamesi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü, 3194 sayılı İmar Kanunu, Deprem Yönetmeliği, Gürültü Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, v.b. belediye hizmetlerinin yapılması sırasında muhatap olan bütün yasal doküman, kanun, tüzük, şartname ve genelgeler bu yönetmeliğin tabi ekleri ve başvuru kaynaklarıdır.

 

 

BU YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAMA HALİ :

 

MADDE

9 :

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan fakat Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev alanına giren husus ve hallerde genel hükümler uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE VE HÜKÜMLER :

 

MADDE

10 :

Bu yönetmeliğin Belediye Meclisi kabulü tarihine kadar 18.02.1993 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan talimatname geçerlidir.

 

                              BAĞCILAR BELEDİYESİ

                    PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

                                  TEMEL İŞLEVLERİ

 

 

 1. Düzenlenmesi yapılacak olan alanın cinsini belirlemek.
 2. sahaların tanzimi için gerekli etüt,proje,detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte

koordineli bir şekilde çalışmak suretiyle hazırlamak.tatbikini yapmak ve yaptırmak.

 1. İhtiyaç tespitini yapmak ve gereken malzemenin teminini sağlamak.
 2. Gerekli kuruluşlarla temasa geçip iş birliği yapmak.
 3. park,bahçe ve dinlenme (rekrasyon vs.) alanlarının su şebekelerinin tesisatını hazırlamak,hazırlatmak
 4. İSKİ´ye baş vurup gerekli su bağlantılarını yaptırmak.
 5. BEDAŞ´e baş vurup  elektirik bağlatmak.
 6. Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların,piknik masalarının hazırlanmasını ve konacak yerlere naklini sağlamak monte etmek.
 7. Parklar için bitkisel toprak getirmek,toprak harçlar yapmak.
 8. Fidanlıklardan fidan temin etmek,bunların dikimini ve bakımını yapmak.
 9. Park bekçilerinin korunmasına,malzemelerin bulundurmalarına yarayacak bekçi kulubelerini yapmak veya yaptırmak.
 10. çevreyi tertiplemek,kafes tel ve dikenli tel kullanarak yeşil alanları koruma altına almak.
 11. sorumluluk bölgesindeki mevcut park,bahçe,yeşil alan, refüz, çocuk bahçesi ve spor alanlarının bakım ve onarımını sağlamak.
 12. park,bahçe,koru ve yeşil alanlarda düşünülen fiziki  ve mimari yapılaşmak için görüş bildirmek ve etüt etmek.
 13. hizmet devamlılığını gerçekleştirmek amacıyla boyama,bakım,koruma ve onarım çalısmaları yapmak.
 14. Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak.
 15. halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar,festivaller,sergiler,eğlence ve yarısmalr düzenlemek.
 16. kalifiye eleman yetişmesini sağlamak için kurslar açmak ve bu kurslara katılımı artırmaya çalışmak.
 17. bitki hastalık ve zararlarına karşı zirai mücadele çalışmaları yapmak.
 18. çim ekimi,biçimi ve bakımını yürütmek.
 19. ağaçların sulanması işinin  periyodik program hazırlamak ve uygulamak.Ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi ve devrilenlerin kaldırılması gibi ağaç bakım çalışmalarını yürütmek.
 20. belediye sınırları içinde yeşil alanların  yeşillendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığı´na yazı yazarak bu alanlarda  Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğünün çalışma  yapmasını istemek.
 21. bu çalışmalar yapılmaz ise teklif  edilen alan üzerinde  müdürlükçe çalımsa yapmak ve masrafları  Büyükşehir belediyesine iletmek.
 22. idare ve işletmeleri ilçe belediyesine bırakılan  park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera,fidanlık ve  benzeri tesisleri yapmak ve işletmek.
 23. halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek  talep ve şikayetlerini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013