RİSKLİ YAPILAR İLE İLGİLİ PLAN TADİLATI İŞLEMLERİ HAKKINDA

 

 

 

Sayı : 61375225-310.01.04-E.1631639 07.03.2018

Konu : Riskli Yapılar İle İlgili Plan Tadilatı İşlemleri

 

DAĞITIM YERLERİNE

     06.04.2017 tarihli ve 34 meclis karar no.lu Bağcılar Belediyesi İlçe Meclis kararı ile "1/1000 Mer'i Uygulama İmar Planı Plan notlarının genel hükümlerinin 16.maddesinde "...İSKİ taşkın dere sınırı içerisinde kalan parsellerin bodrum katlarında konut, işyeri yapılamaz. Otopark, sığınak, depo yapılabilir."şeklinde düzeltilmesi ile alakalı olarak 1/1000 ölçekli Mer'i Uygulama İmar Planı Plan notlarında değişikliği talebi (UİP-560,92) ilçe belediye meclisince ilgili maddenin "Bodrumkatlarda sığınak, otopark , su deposu yapılabilir. Başka amaçlarla kullanılamaz. Muhtemel sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla taşkın risk kotu altında kalan alanlarda tam sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur." ifadesi eklenerek tadilen kabul edilmiştir.

 

      11.05.2017 tarih ve 1326870 sayılı Kentsel Tasarım Müdürlüğü üst yazısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğüne 1/1000 ölçekli teklif tadilat gönderilmiştir. Teklif tadilat Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 1167 sayılı kararı ile Plan notlarının Genel Hükümlerinin 16.maddesinin iptal edilerek "Mehmet Akif Bulvarı ındaki dereye ait koruma bandı içerisinde dere yolu boyunca minimum koruma bandı dere duvarından sonra 10 metredir. Koruma bandı alanı içerisinde imar faaliyeti yapılamaz. İSKİ taşkın dere sınırı içerisinde kalan parsellerin bodrum katlarında konut, işyeri vs. yapılamaz. Otopark, sığınak, su deposu, vb. yapılabilir. Bağımsız bölüm ve eklenti iskan edilemez. Başka amaçla kullanılamaz. Bu parsellerde su basman seviyesi dere duvar kotundan itibaren 1.5 metre olacaktir. Muhtemel sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla taşkın risk kotu altında kalan alanlarda tam sızdırmazlık önlemleri alınması zorunludur." Plan notu düzenlemesi şekliye tadilen uygun görülmüştür." şeklinde karar doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanınca 24.07.2017 tarihinde onaylanmıştır.

 

       1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasaya göre incelenmesi ve onaylanması hususunda söz konusu tadilatın dağıtımı ve meclis kararı 10.10.2017 tarihli ve 195480 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü yazısı ile müdürlüğümüze bildirilmiştir. 17.11.2017 tarih ve 1511662 sayılı ilan zabtı ile müdürlüğümüz girişinde 17.11.2017 - 18.12.2017 tarihleri arasında kalmak üzere 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır. Askıya çıkış işlemi 1511807 no.lu yazımız ile tarafınıza daha önce bildirilmiştir. İlgi büyükşehir meclis kararı, plan paftası örneği, Büyükşehir Planlama Müdürlüğü yazısı ve askıdan iniş tutanağı yazımız ekinde yer almaktadır. Bilgilerinize rica ederim.Oluşturulma Tarihi : 15.03.2018