YEREL YÖNETİM REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA YEREL BİLGİ EĞİTİMİNE KATILIM SAĞLADIK

Bağcılar Belediyesi; Yerel Yönetim Reformu Projesi kapsamında Yerel Bilgi Eğitimine katılım sağlamıştır.

YEREL YÖNETİM REFORMU PROJESİ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finansmanı sağlanarak 3 aşamada gerçekleştirilmesi planlanmış bir projedir.

Bu kapsamda geçmiş projelerin de çıktılarından faydalanarak eş faydalanıcılar olan İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimlerin idari kapasitelerini geliştirme ve güçlendirmeye, yerel yönetim sistemimizde katılımcılığı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesini amaçlamıştır.

Bu proje serisinin  ilk aşaması (LAR I) 2005-2007;
İkinci aşaması (LAR II) 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.


LAR III YEREL BİLGİ EĞİTİMİ ise 13-14 Eylül 2021 tarihinde Marmara Bölgesinin yeraldığı İstanbul, Edirne, Kırklareli, Yalova, Tekirdağ gibi illeri ve ilçeleri kapsayan Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyelerin katılımı ile Kartal Business Hotel'de gerçekleştirilmiştir.

Bağcılar Belediyesi'ni temsilen Strateji Geliştirme Müdürlüğü; 2 gün süren Yerel Bilgi Eğitimine katılım sağlamıştır. 

Projenin üç bileşeni bulunmaktadır.

------

Birinci Bileşen Etkin ve Kaliteli Belediye Hizmet Sunumu başlığını taşımaktadır. Bu bileşen altında yapılacak faaliyetler;

Belediyelerin kredi sisteminin güçlendirilmesine, Belediye alacaklarının takibine, Gelirlerinin arttırılmasına,

Gelir paylaşım sistemlerine, Kırsal alana yapılacak yatırımların önceliklendirilmesine, Belediye Şirketlerine, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin durumuna ilişkin AB ülkeleri ile karşılaştırmalı çalışmalar yapılmasına, ve buna göre yararlanıcılara mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda önerilerde bulunulmasına ağırlık vermektedir.

Ayrıca;

AB müktesebatının belediyeleri ilgilendiren konularının belediyeler tarafından içselleştirilmesi,

Belediyelerde performans yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve takibine ilişkin bir kapasite oluşturulmasına ilişkin tespitlerin yapılması,

Seçilmiş hizmet alanlarında belediyelerin ne şekilde faaliyet gösterdiğine dair durum tespiti ve karşılaştırmalı analizler yapılması ve önerilerde bulunulması,

Ayrıca, belediye personel sisteminin iyileştirilmesine dair standart geliştirilmesi de diğer faaliyetler arasında yer almaktadır.

------ 

İkinci Bileşen Büyükşehirlerde Kapasite Artırımı ve Yerelde Katılımın Arttırılması başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında da muhtelif anketler, çalıştaylar ve etkinlikler yardımı ile;

Büyükşehir Belediyesi Yasasının uygulamasının belediyeler üzerindeki etkisinin saptanması,

Reformların etkisinin takip edilmesini sağlayacak bir yazılım geliştirilmesi,

Büyükşehir Belediye yapısı için yeni bir model önerilmesi,

Belediye personeline eğitimler verilmesi, Mahalle yönetimleri hakkında yeni bir model geliştirilmesi,

Belirlenecek hizmet alanlarında hizmet standartlarının geliştirilmesi,

Büyükşehirlerde katılımın sağlanmasına yönelik model geliştirilmesi,

Belediye seçim sistemi ve Belediye meclislerinin güçlendirilmesine dair politikalar geliştirilmesine katkı verilmesi,

Dezavantajlı gruplara (kadın, çocuk, engelli) yönelik programlar geliştirilmesi gibi faaliyetler yer almaktadır.

Üçüncü Bileşen Yerel Yönetim Sistemine ait Yönetim Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması ve Güncellenmesini sağlamaktır.

Bu başlık altında YERELBİLGİ olarak bilinen veri tabanının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Destek bileşeni niteliği taşıyan bu bileşen diğer iki bileşenin ihtiyaç duyduğu yazılımların da (Performans Yönetim Sistemi, Reform ve Mevzuat takip sistemi gibi) geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Oluşturulma Tarihi : 15.09.2021