07.10.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

07.10.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

  

KARAR NO 86  Plan ve Bütçe Komisyonunun; Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2022 Mali yılı Performans Programının değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar Belediye Başkanlığımızın, 2022 yılı Performans Programı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi ile 41. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi hükümlerine göre komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.10.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 87  Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mali Hizmetler Müdürlüğünün; 20222 Mali yılı bütçe teklifinin görüşülmesi ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 2022 mali yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve gelir ve gider hazırlık bütçesi itibari ile 850.000.000.00 TL’ye bağlandığı, Analitik Bütçe Tekniğine ve Yönetmelikte belirtilen hususlara uyularak hazırlanmış şekliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor ve eki bütçe kararnamesi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı Ekim ayı olağan toplantısının 07.10.2021 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde komisyondan geldiği şekliyle gelir-gider bütçe kalemleri ve bütçe kararnamesi madde-madde okundu, oylamaya sunuldu, raporun tümü oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 88  Plan ve Bütçe Komisyonunun; Mali Hizmetler Müdürlüğünün; 2021 Mali yılı ek ödenek bütçesi teklifinin değerlendirilmesi için hazırlamış olduğu ve Belediyemiz 2021 yılı Gider Bütçe tahminlerinin pandemi koşullarına göre planlandığı, ancak, süreç içinde aşılama gibi tedbirlerle birlikte genel kısıtlamaların ortadan kalkması, stratejik planda yer alan bazı projelerin yeniden gündeme alınması ve kapalı olan işyeri, kurum-kuruluşların açılması ile daha fazla hizmet gereksiniminin ortaya çıkması gibi nedenlerle, ekli cetvelde ayrıntılı olarak yer alan bazı ödenek kalemlerine “Ek Ödenek” ihtiyacı ortaya çıktığı anlaşıldığından, ilgili müdürlüğün teklifi ekindeki yazıldığı şekliyle gerçekleşeceği düşünülen 100.000.000,00 TL (yüz milyon TL) ek ödeneğin;  28.09.2021 tarih ve 1436 sayılı encümen kararı ile de incelendiği anlaşıldığından, Ekli listede (1 sayfa) kaynağını belirttiği Ek Ödenek talebi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) bendi ile 65. Maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.10.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 89 Hukuk Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 15 Temmuz Mahallesi 2548 ada, 26 parselde bulunan taşınmazın Bağcılar Müftülüğüne süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 15 Temmuz Mahallesi 2548 ada, 26 parsel sayılı yerde bulunan  ve mülkiyeti başkanlığımıza ait uygulama imar planlarında Sosyal Kültürel Tesis Alanında kalan 477,30 m2 alanlı taşınmazın Kur’an Kursu yapılmak üzere 10 (on) yıl süreyle Bağcılar Müftülüğüne tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.10.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 90  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Merkez Mahallesi 339 ada, 13 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Merkez Mahallesi, 339 ada 13 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak İstanbul 7.İdare Mahkemesi’nin 29.02.2016 tarih, E:2014/434, K:20l6/463 sayılı kararına istinaden Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve 25.09.2020 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 339 ada 13 parsel sayılı taşınmazın Park Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi (Teklif - 34955906), komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.10.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 91  İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Göztepe Mahallesi 2046 ada, 30, 38 ve 39 parseller ile 0 ada, 1054 parsel ve çevresine ilişkin plan tadilatı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Göztepe Mahallesi, 2046 Ada 30, 38, 39 parseller, 0 ada, 1054 parsel ve bir kısım tescil dışı alan ile ilgili, fonksiyon alanlarının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla 15.09.2008 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan değişikliği teklifi incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.10.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 92   İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Çınar Mahallesi 281 ada, 282 adanın bir kısmı ve çevresinde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Çınar Mahallesi, 281 ve 282 ada ile alakalı imar planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, komisyonumuzca bilgi paftasında gösterildiği şekliyle tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.10.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 93   İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kemalpaşa Mahallesi 1522 ve 1523 adalarda plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1522, 1523 Adalar ve çevresine ilişkin hazırlanan İmar planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.10.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  94   İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Demirkapı Mahallesi 3106 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 22. 23 parseller ile 3106 adanın taamında 3107 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Demirkapı Mahallesi, 3105 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 22, 23 parseller, 3106 adanın tamamı, 3107 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile ilgili hazırlanan, kentsel dönüşüm çalışmalarını temin amacıyla imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.10.2021 tarihli toplantısında görüşmeye açıldı. Ak Parti grup başkan vekili Zekai SÖZNEMZ söz alarak, raporda geçen paftanın, çevresiyle birlikte daha detaylı hazırlanması için Müdürlüğüne iadesini talep etti. Rapor talep edildiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle müdürlüğüne iadesi oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 95  İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi 1719 ada, 7 ve 47 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesi 1719 ada 7 ve 47 parselde İmar planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, “Açık Otopark (AOP) Alanında yeraltı otoparkı da yapılabilir.” Plan notunun ilavesi, fonksiyon alan dağılımları değiştirilmeyecek şekilde oluşturulmuş bilgi paftasındaki haliyle komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.10.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 08.10.2021