09.09.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

09.09.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 70 Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, norma kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması için hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 09.09.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 71 Hukuk Komisyonunun, Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Davacı Şükrü ÇINAR tarafından başkanlığımız aleyhine açılan davanın sulh ile tasfiyesine karar verilmesi ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Davalı Şükrü ÇINAR tarafından, aleyhine Belediye Başkanlığı tarafından açılan itirazın iptali davasının yargılaması devam etmekte iken, Belediye Başkanlığımıza hitaben verilen 17.12.2020 tarihli 2581812 doküman numaralı dilekçesinde, 268.822,00 TL ana para alacağı ile bu alacağın işlenmiş faizi olan 103.634,00 TL olmak üzere toplam 372.453,00 TL ödeneceği ana para tutarının 200.000,00 TL’lik kısmını 2021 yılı ocak ayının 15-20 günleri içinde ödeneceği, bakiye ana para tutarı olan 68.822,00 TL ile 103.634,00 TL tutarındaki faiz kaleminin ve ilaveten hakkında yapılan icra takibi giderleri olan 1.924,00 TL ile itirazın iptali davasında gider olarak yapılan 4.560,50 TL ve icra vekalet ücreti tutarı 34.521,00 TL’nin yarısı olan 17.260,00 TL ile birlikte 2021 yılının Nisan ayının 15-20 günleri arasında ödeneceği, ana para tutarına takip tarihinden itibaren faiz işletilmemesi, ödendiğine ilişkin ibare taleplerini içeren dilekçe sunmuş olduğu görülmüştür.              Davalı tarafından hakkında Belediye Başkanlığı tarafından açılmış dava devam etmekte iken sunulan yukarıda içeriğine yer verilen başvurusundaki talepleri komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 09.09.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 72 Hukuk Komisyonunun; Hukuk İşleri Müdürlüğünün; Davalılar Adnan ŞARLI ve mirasçılarına karşı başkanlığımız tarafından açılan davanın sulh ile tasfiyesine karar verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Davacı Başkanlığımız tarafından Adnan ŞARLI mirasçılarına karşı toplamda 91.914,00 TL’nin tahsiline yönelik olarak Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin E: 2021/282 sayılı dosyasından açılan davanın yargılama süreci başında toplam tutarın faizi ile birlikte dava açma giderleri ve dahil olmak üzere 94.376,00 TL olarak 16.08.2021 tarihinde Belediye Başkanlığımıza ödenmiş olması karşısında mevcut davanın vekalet ücreti istenmeksizin sulh ile tasfiyesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 09.09.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 73 Hukuk Komisyonunun; Özel Kalem Müdürlüğünün, Güneşli Mahallesi  Fevzi Çakmak Caddesi, 1342 Sokak no: 1 de bulunan Abay KUNANBAYOĞLU parkı isminin “Mustafa ÖZTÜRK Türk- Kazak Kardeşlik Parkı” olarak değiştirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesinde; cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararı almaya veya değiştirmeyi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, 5393 Sayılı Kanunun 18/n bendi gereğince ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda Güneşli Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi 1342 Sokak No: 1 adresinde bulunan park isminin; “Mustafa ÖZTÜRK Türk – Kazak Kardeşlik Parkı” olarak değiştirilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 09.09.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 74 Hukuk Komisyonunun; Fen İşleri Müdürlüğünün, Demirkapı Mahallesi F21c22b2b pafta, 3027 ada, 9, 10, 11 ve 32 parselde bulunan taşınmazın Ebuzer Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine cami yapılması için tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d Maddesine göre; kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir.. ibaresini esas alarak, mülkiyeti başkanlığımıza ait Demirkapı Mahallesi F21c22b2b pafta, 3027 ada, 9, 10, 11 ile 32 parsel sayılı taşınmazın; Ebuzer Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneğine, camii yapılması için tahsis edilmesi komisyonumuza uygun bulunmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 09.09.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 75 Hukuk Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün; 15 Temmuz Mahallesi 2617 ada. 10 parselde kalan taşınmazın Bağcılar Müftülüğüne süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun; 18. Maddesinin (e) bendi gereğince; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar verebileceği yine aynı Kanununun 75. Maddesini (d) bendinde; kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği, anlaşıldığından, 15 Temmuz Mahallesi 2617 ada, 10 parselde bulunan ve mülkiyeti başkanlığımıza ait uygulama imar planlarında Anaokulu Alanında kalan 1.196,10 m2 alanlı taşınmazın, Eğitim Tesisi yapılmak üzere beş (5) yıl süreyle Bağcılar Müftülüğüne tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 09.09.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 76 Hukuk Komisyonunun; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile protokol yapması için Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI’ya temsil ve ilzama yetkisi verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Belediye Başkanlığımız ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile “Sosyal ve Kültürel Projelerle” birlikte engelli ve engelsiz bireylerin SCUBA dalış eğitimleri gerçekleştirmek istediği bunun için de bir protokol yapmak istediği anlaşılmıştır. Söz konusu projesinin birlikte yürütülebilmesi için Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI’ya, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile protokol yapması için temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi (c) bendi gereğince komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 09.09.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 77 Tarife Komisyonunun; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Başkanlığımız hizmet binası otoparkları ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, Başkanlık hizmet binasına ait otoparklardan, ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda ilk bir saat ücretsiz olmak koşuluyla; 1 ile 2 saat arası 10,00 TL, 2 ile 3 saat arası 15,00 TL ve 3 saat sonrası 20,00 TL olarak alınması, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisin onayına arz olunur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 09.09.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 78 İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün; Yenigün Mahallesi 1169 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, Yenimahalle 1169 parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin yapılan plan tadilatı teklifi incelenmiş olup, bilgi paftasında gösterildiği haliyle  komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 09.09.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 79 İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün; Bağcılar ilçesi 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Mer’i Uygulama İmar Plan Notlarının 10. Maddesinde değişiklik teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları paftasının 10. Maddesinde değişiklik yapılması hususunda plan notu tadilat teklifi incelenmiş olup, “500-1000 m² arası kooperatif, site, toplu konut vb. şekilde yapılaşmış parsellerde ise inşaat alanı, parselin simge halindeki inşaat alanının %15 arttırılması ile bulunur. İrtifa en fazla 2 kat arttırılır.” şeklinde komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 09.09.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 80 İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün; 15 Temmuz Mahallesi 2474 adanın bir kısmında plan değişikliği yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2474 adanın bir kısmına ilişkin yapılan plan değişikliği teklifi komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 09.09.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 81 İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün; Kazımkarabekir Mahallesi 0 ada, 1331 ve 2531 parsel sayılı taşınmazların bir kısmında tescil dışı alana ilişkin plan tadilatı yapılması hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi 0 ada, 1331 ve 2531 parsel sayılı taşınmazlar ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin yapılan plan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi incelenmiş olup, ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 09.09.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 10.09.2021