08.07.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

08.07.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO 65 Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, norma kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması için hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.07.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 66 Hukuk Komisyonunun, Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (k) bendi ile vergi resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, yine aynı Kanunun 18. Maddesinin (h) bendi ile de vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar verme görevleri Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde rapora konu teklifin müdürlüğüne iadesi  komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.07.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 67 Hukuk ve İmar Komisyonlarının, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Bağlar Mahallesi 2797 ada, 54 parselde bulunan taşınmazın satışı için yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Arsa ve Konut Üretimi başlıklı 69. Maddesinde; “Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlara göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve altyapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir” İbaresini esas alarak, ilgili müdürlüğün teklifi doğrultusunda Bağlar Mahallesi 2797 ada, 54 parsel sayılı yerde bulunan 198,11 m2 alanlı Belediye mülkiyetindeki yerin planlarda MİA-1 (Merkezi İş Alanı) Alanında kaldığından Belediye gelir getirmesi açısından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılması ile alakalı teklif, Müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.07.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 68 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün Bağcılar Uygulama İmar Plan Notlarının Genel Hükümlerinin 1. Maddesine ilave yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Tamamı donatı alanında kalan parsellerin kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla parsel alanının %50’sinin emsali başka parsel ya da parsellere transfer edilebilir.” İbaresinin “ Tamamı donatı alanında kalan veya %50’den fazlası donatı alanında kalan parsellerin %50’den fazlasına denk gelen donatı alanı miktarı kadar kısımlarının kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla terk edilen alanın %50’sinin emsali başka parsel ya da parsellere transfer edilebilir.” Şeklinde değiştirilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği “Tamamı donatı alanında kalan parsellerin kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla parsel alanının %50’sinin emsali başka parsel ya da parsellere transfer edilebilir.” İbaresinin korunarak bu ibareden sonra gelmek üzere “Ayrıca %50’den fazlası donatı alanında  kalan parsellerin de %50’den fazlasına denk gelen donatı alanı miktarı kadar kısımlarının kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla, terk edilen alanın %50’sinin emsali başka parsel ya da parsellere transfer edilebilir.” Şeklinde tadilen uygun görülmüştür. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.07.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 69  İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Bağcılar Uygulama İmar Plan notlarının genel hükümleri Başlığının 1. Maddesinde değişiklik yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 Uygulama İmar Planı Plan notları paftasının revizyonu teklifi incelenmiş olup, plan notu paftalarının yenilenmesi amacıyla hazırlandığı ve yeni plan kararı getirmediği görüldüğünden komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.07.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.07.2021