20.05.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

20.05.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 KARAR NO 44  Fen İşleri Müdürlüğünün, Hürriyet Mahallesi 3386 ada, 9 parselde bulunan zeminaltı otoparkın kullanımı için protokol yapabilmesi hususunda Belediye Başkanına temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, 20.05.2021 tarihli toplantısında, okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 45 Özel Kalem Müdürlüğünün; Bosna Hersek JABLANİCA Belediyesi ile Başkanlığımızca hazırlanan Kardeş Şehir Protokolünün görüşülmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, 20.05.2021 tarihli toplantısında, okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 46 Plan ve Bütçe Komisyonunun; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2020 Mali yılı Kesin hesap bütçesinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar Belediye Başkanlığının 2020 Mali yılı kesin hesabıyla alakalı olarak; gider kesin hesap bütçesinin 454.183.328,42 TL Gelir Kesin Hesap Bütçesinin ise 520.338.257,57 TL olarak gerçekleştiğine dair hazırlamış olduğu raporu; Belediye meclisinin 7. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı Mayıs ayı toplantısının 20.05.2021 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde komisyondan geldiği şekli ile okundu. Gelir ve Gider bütçeleri ayrı-ayrı oylandı, bütün maddeler oyçokluğuyla kabul edildi

KARAR NO 47 Hukuk Komisyonunun, Fen İşleri Müdürlüğünün, Kardeş şehir Bulancak Belediyesine maddi yardım yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Kanunun 18 Maddesinin (p) yine aynı kanunun 75. Maddesinin (a ve b) bentleri gereğince Kardeş Şehir Bulancak Belediyesine dış cephe yapımı işi için maddi yardım yapılması uygun bulunmuştur. Şeklinde hazırlamış olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 20.05.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 48 Hukuk Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Demirkapı Mahallesi 3285 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve  Demirkapı Mahallesi 3285 ada, 3 parsel sayılı 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Tali İş Merkezi  Alanında kalan ve üzerinde eski Bağcılar Halk Ekmek Fabrikası bulunan taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre on (10) yıla kadar kiraya verilmesi  Müdürlüğünden geldiği haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 20.05.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 49 Hukuk Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi 2145 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığına süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesi 2145 ada, 1 parsel sayılı 704,90 m2 alanlı 07.11.2010 tasdik tarihli İstoç Uygulama İmar Planlarında  Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanında kalan  taşınmazın, okul alanı olarak kullanılmak üzere iki (2) yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi, Müdürlüğünden geldiği haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 20.05.2021 tarihli toplantısında  komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 50 Hukuk Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi 3212 ada, 1 ve 2 parsellerde bulunan taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesi 3312 ada 1 ve 2 parsel sayılı yerde bulunan taşınmazın Aile Salık Merkezi olarak kullanılmak üzere iki (2) yıl süreyle Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi Müdürlüğünden geldiği haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 20.05.2021 tarihli toplantısında  komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 51 İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Demirkapı Mahallesi 1146 ve 1966 parsel ile 3097 ada, 3 parsel ile 3097 ada 20 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi, 1146 parsel, 1966 parsel 3097 ada 3 parsel, 3097 ada 20 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi incelenmiş olup, müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 20.04.2021 tarihli toplantısında  komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 52  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Sancaktepe Mahallesi 167 ada, 34 parselin tamamı ile 31 parselin bir kısmında plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, Sancaktepe Mahallesi, 167 ada 34 parselin tamamı ve 31 parselin bir kısmının Park Alanına alınmasına karşılık, aynı alansal büyüklükte 31 parselin güneyinde yer alan kadastral alanın konut alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi (TEKLİF-34477788), Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğinde yer alan eşdeğer alan ilkesi kapsamında komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.04.2021 tarihli toplantısında  komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 53 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Barbaros Mahallesi 3304 ada, 8, 9 ve 10 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 22.12.2020 onanlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Barbaros Mahallesi 3304 ada 8-9 ve 10 parsellerin İkiz Nizam (I-4) 4 kat yapılaşma şartlarında konut alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi (TEKLİF-34174897) komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.04.2021 tarihli toplantısında  komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 54  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi 1806 ada, 1 parselde palan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Merkezi İş Alanı lejantında bulunan Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1806 ada 1 parselin yan, ön ve arka çekme mesafelerinin 3 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği Teklifi (PİN: TEKLİF-34896950), Kuzey ve Doğu cephelerinden 10’ar metre ve diğer cephelerden 5’er metre olacak şekilde komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 20.05.2021 tarihli toplantısında  komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 21.05.2021