08.04.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

08.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


KARAR NO 37 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince hazırlamış olduğu 2020 Mali yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, 08.04.2021 tarihli toplantısında yapılan müzakereler neticesinde hazırlandığı şekliyle kabulü işaretli oylamaya ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 38 Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, norma kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması için hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.04.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 39  Hukuk Komisyonunun, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Güneşli Mahallesi 1342 sokak No: 1 adresinde bulunan parka isim verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesinde; cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararı almaya veya değiştirmeyi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, 5393 Sayılı Kanunun 18/n bendi gereğince ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda Güneşli Mahallesi, Fevziçakmak Caddesi 1342 Sokak No: 1 adresinde bulunan parka “Abay KUNANBAYOĞLU” adının verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.04.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 40 Hukuk Komisyonunun, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Müdürlüklerin Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliklerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve  İlgili Müdürlükçe hazırlanan ve yukarıda adı geçen Müdürlük yönetmeliklerin bazı maddelerinde değişiklik, ekleme yapılması ve diğer kısımlarının aynı kalması şeklindeki teklif, Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.04.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 41 Hukuk ve İmar Komisyonlarının; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Fevziçakmak Mahallesi 3494 ada, 3 parselde bulunan taşınmaz maliklerine protokol çerçevesinde kira yardımı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun uyarınca adı geçen kanunun uygulama yönetmeliğinin 16. Maddesinin 8. Bendinde “İdare veya TOKİ, kanun kapsamında yaptıkları uygulamalarda kendi bütçelerinden kira yardımı yapabilir.” İfadesini esas alarak ilgili müdürlüğün teklifi doğrultusunda riskli alan ilan edilen Fevziçakmak Mahallesi, 3494 ada, 3 parsel sayılı yerde bulunan “S.S. Topkapı Şişecam Fabrikası Yapı Kooperatifi” için 24 ay süreyle hak sahiplerine kira yardımı yapılması teklifi incelenmiş olup, komisyonlarımızca uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.04.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 42 İmar Komisyonunun, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Fevziçakmak Mahallesinde bulunan sokak isimlerinin güncellenmesinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Fevziçakmak Mahallesinde yer alan 2049. Sokak isimli yolun imar planlarında yol olmadığı için iptalini; 2040. Sokağın ekte görünen A kısmının kalması, B kısmının iptali, C kısmının ise 2052 Sokağın devam edecek şekilde bağlanmasına yönelik teklif incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.04.2021 tarihli toplantısında  komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 43 İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Bağcılar 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarında değişiklik yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı  notu değişikliği teklifi incelenmiş olup; 10.3 maddesinde “Yapılaşma nizamı verilmemiş veya 1000 m² nin altında olup da  planda KAKS değeri verilmiş parsellere ikiz nizam uygulaması yapılır” şeklinde düzeltilmesi ve 10.4 maddesinde “Tevhit sonucu oluşan ve 10. Maddeye göre emsal artışı alan MIA – 1 alanlarında bulunan parsellerde bahçe mesafelerine uyulması kaydıyla TAKS serbesttir.” İfadesine ek olarak “Bu parsellerde yapılacak zemin + 6 normal katı aşmayan yapılarda, kat sayısına bakılmaksızın planda verilen yan ve arka bahçe mesafeleri uygulanacak olup, yan ve arka bahçede parsel sınırına en fazla 2 metre yaklaşmak kaydı ile en fazla  1,5 metre açık veya kapalı çıkma yapılabilir.”  ifadesinin eklenmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 08.04.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.04.2021