04.02.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

04.02.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO 10  Hukuk Komisyonunun, Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Davalı Ali YUVALI aleyhine belediye başkanlığı tarafından ödenen paraların iadesi talepli olarak açılan davada Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 21.10.2020 tarihli 2018/679 E. 2020/465 K. Sayılı kararda, davanın  kabulü ile  58.960,00 TL 15.06.2016,  30.812,00 TL 17.07.2016, 58.960,00 15.08.2016 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte idaremize ödenmesine karar verildiğinden davalının hükmedilen tutarların iadesinin kendisinden faizsiz olarak ödenmesine yönelik talebinin reddine, karar tarihinden başlamak üzere son ödeme tarihi olan 25.11.2021 tarihine kadar geçecek süre içinde faiz alınmamasına, son ödeme tarihi olarak belirtilen 25.11.2021 tarihi itibariyle başvuruda yer alan ödemelerin aksatılmaması halinde sulh olunabileceği komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.02.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 11 Hukuk Komisyonunun, Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Davacılar Ayşe TOKER, Cengiz YILMAZ, Ruhugül EKİNCİ, Sebile YILMAZ ve Songül AKÇAY tarafından belediye başkanlığımıza karşı açılan davada; verilen karar üzerine Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar üzerine yapılan ödemelerin, ödemeye dayanak ilk derece mahkemesi kararını onayan Yargıtay kararına karşı yapmış olduğumuz karar düzeltme başvurusunda verilen ilk derece Mahkeme kararının bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda ilk derece mahkemesi tarafından hükmedilen tutarın ilk ödemeye nazaran daha düşük bir bedelle sonuçlanması üzerine aradaki farkın tahsili talebiyle belediye başkanlığı tarafından yukarıda ad ve soyadları yer alan  kişilere karşı açılan davada yargılama devam etmekte iken, davalılar tarafından  verilen 25.01.2021 tarihli 2620210 sayılı dilekçeyle davaya konu alacak tutarının %25’nin 2021 yılı Mart ayında, kalan %25’ni 2021 Haziran ayı içinde, diğer %25’ni 2021 yılının Eylül ayı içinde bakiye %25’i ise 2021 Kasım ayı içinde yargılama giderlerine de 2021 yılı Aralık ayında ödemek istediklerini, fakat ödemelerin faiz işletilmeksizin yapılmasının kabul edilmesi talepli olarak başvuruda bulunmuşlardır. Tarafımızdan başvurucu/davalılar aleyhine açılan davanın açılma tarihi olan 22.10.2020 tarihine kadar yapmış olduğumuz ödemeler için faiz alınmasına, 23.10.2020 tarihinden sonrası için işleyecek faizin alınmamasına; sulh teklifinin son ödeme tarihi olarak belirtilen 2021 yılı Aralık ayı itibariyle başvuruda yer alan ödemelerin aksatılmaması halinde sulh olunabileceği komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.02.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 12  Tarife Komisyonunun, Fen İşleri Müdürlüğünün, Tranşe kaplama Birim fiyatlarının 2021 tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 24.12.2021 tarih ve 31344 sayılı resmi gazetenin yayınlanan yönetmeliğin Madde 14/A bendinde “İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazıları elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe Belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.” İbaresi yer aldığı görüldüğünde ilgili müdürlüğünce 2021 yılında alınmasını teklif ettiği tranşe kaplama birim fiyatları incelenmiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.02.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 13  Tarife Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Yapı Zemin laboratuvarınca uygulanacak olan 2021 yılı harç tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. İlgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda; Yapı ve Zemin Laboratuvarınca uygulanacak olan 2021 yılı harç tarifesi rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.02.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 14  İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün; Demirkapı Mahallesi 1146 ve 1966 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve  Bağcılar İlçesi, ,Demirkapı Mahallesi 1146 ve 1966 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup; çevresiyle birlikte değerlendirilmek üzere Kentsel Tasarım Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.02.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 15 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Güneşli Mahallesi F21c22b1d pafta, 2587 ada 20 ve 21 parseller ile Mahmutbey Mahallesi F21c17c4a pafta, 3312 ada 1 parselin bir kısmı ve 2 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 24.11.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi doğrultusunda meri uygulama imar planında Sağlık Tesis Alanında kalan 2587 ada 20 parselin, Belediye Hizmet Alanında kalan 21 parselin ve bu parsellerin güneyinde ve batısında kalan tecil harici imar yolunun alansal büyüklüğü korunacak şekilde Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınarak adanın doğu ucuna kaydırılması, aynı ada içerisinde bulunan meri planda Park Alanında kalan kısmın alansal büyüklüğü korunacak şekilde adanın batı ucuna kaydırılması ve buna karşılık 3312 ada 2 parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan kısmı ile 3312 ada 1 parselin  Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan kısmının Sağlık Tesis Alanına alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi (TEKLİF-34053408)  komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.02.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.02.2021