07.01.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

07.01.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO 3 Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün; Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce, 2021 yılı Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarına ilişkin tabloyu yayınlaması halinde, ilgili müdürlük ekinde adı geçen unvan ve kadrolara tavan karşılığında ücret ödenmesi, belirlememesi halinde ise Belediye Meclisinin 2020 yılında belirlediği ücretlerden ödenmesine devam edilmesi, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.01.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 4 Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.01.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 5 Hukuk Komisyonunun, Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Davalı Şükrü ÇINAR tarafından, aleyhine Belediye Başkanlığı tarafından açılan itirazın iptali davasının yargılaması devam etmekte iken, Belediye Başkanlığımıza hitaben verilen 17.12.2020 tarihli 2581812 doküman numaralı dilekçesinde, 268.822,00 TL ana para alacağı ile bu alacağın işlenmiş faizi olan 103.634,00 TL olmak üzere toplam 372.453,00 TL ödeneceği ana para tutarının 200.000,00 TL’lik kısmını 2021 yılı ocak ayının 15-20 günleri içinde ödeneceği, bakiye ana para tutarı olan 68.822,00 TL ile 103.634,00 TL tutarındaki faiz kaleminin ve ilaveten hakkında yapılan icra takibi giderleri olan 1.924,00 TL ile itirazın iptali davasında gider olarak yapılan 4.560,50 TL ve icra vekalet ücreti tutarı 34.521,00 TL’nin yarısı olan 17.260,00 TL ile birlikte 2021 yılının Nisan ayının 15-20 günleri arasında ödeneceği, ana para tutarına takip tarihinden itibaren faiz işletilmemesi taleplerini içeren dilekçe sunmuş olduğu görülmüştür. Davalı tarafından hakkında Belediye Başkanlığı tarafından açılmış dava devam etmekte iken sunulan yukarıda içeriğine yer verilen başvurusundaki talepleri komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.01.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 6  Hukuk Komisyonunun; Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta personelinin mesai ücretlerinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesinin 3. Bendinde; Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak, bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye Meclis kararı ile tespit edilin maktu tutar ödenir.” İbaresi esas alarak, Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği, 657 Sayılı Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç.) Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan nüfus sayımına göre 790 TL bürüt ücret olarak belirlenmesi ve belirlenen aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin fiilen zabıta hizmetlerinde çalışan personeller için; 

  1) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

  2) Bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

 3) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödenmeye devam olunur, diğer hallerde ise fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.01.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 7 Hukuk Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Belediye Başkanlığının kira aldığı tesislerden pandemi süresince kira alınmaması talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Koronovirüs  (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temini, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronovirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanlığımızın talimatları doğrultusunda  17.11.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda 20.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde; Belediyemizce işletilmesi kiraya verilen tüm tesislerinde (park kafeteryaları, sosyal tesisler vs.) faaliyetleri durdurulmuştur. Bu nedenle; Başkanlığımızın kira aldığı tüm tesislerden ilgili bakanlık yazısına istinaden 20.11.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Bakanlar kurulunca tekrar açılıncaya kadar kira alınmaması talebi, müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.01.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO  8  İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kazımkarabekir Mahallesi 3553 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Kazımkarabekir Mahallesi, 3553 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 628 ada 16 parsel ile birlikte değerlendirilmek üzere Kentsel Tasarım Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.01.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 9  İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Bağcılar 1/1000 ölçekli imar plan notlarının 10. Maddesinde düzenleme yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 10. Maddesinde düzenleme yapılmasına ilişkin tadilat teklifi incelenmiş olup; müdürlüğünden geldiği haliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.01.2021 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 11.01.2021