10.09.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI YILI

10.09.2020 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 46 Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yapılacak olan ortak hizmet protokolleri ile alakalı olarak Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI’ya yetki verilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.09.2020 tarihli toplantısında, Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 47 Plan ve Bütçe Komisyonunun, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2021 mali yılı Performans Programının değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi ile 41. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine istinaden 2021 mali yılında; Belediyemiz yatırım çalışma programlarını, faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini içeren teklif ve eki Performans Kitapçığı, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.09.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 48 Hukuk Komisyonunun, Fen İşleri Müdürlüğünün, Fatih Mahallesi F21c17c3d pafta, 2186 ada, 9 parsel sayılı taşınmaza cami yapılması talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun; 75. Maddesini (d) bendinde; kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği, anlaşıldığından, mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait olan ve planlarda Dini Tesis Alanında Bulunan Fatih Mahallesi F21c17c3d pafta, 2186 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın, Medine Camii ve Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğine cami inşaatı yapımı için izin verilmesi komisyonlarımızca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.09.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 49 Hukuk Komisyonunun, Fen İşleri Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediye Başkanlığının şartlı hibe yardımının değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun; 75. Maddesini (d) bendinde; kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği anlaşılmıştır.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclisince 16.07.2020 tarih ve 519 sayılı Meclis kararı doğrultusunda; ilçemiz sınırları dahilindeki yolların yapımı, bakımı ve onarımı alt-üst yapının rehabilite edilmesi amacıyla belirlemiş olduğu 3.398.559,14 TL (KDV Dahil) şartlı hibe yardımının; ilçemiz sınırları dahilinde amacı doğrultusunda kullanılması, Müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.09.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 50 Hukuk Komisyonunun Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kazımkarabekir Mahallesi 2550 parselde bulunan Mahalle Konağının “Diyanet Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere Bağcılar Müftülüğüne süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Kazımkarabekir Mahallesinde mülkiyeti başkanlığımıza ait uygulama imar planlarında Belediye Hizmet Alanında kalan 2550 parsel sınırlarında kalan Kazımkarabekir Mahalle Konağının, Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan ve halen devam etmekte olan “Gençliğe Değer Projesi” kapsamında, “Diyanet Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere Bağcılar Müftülüğüne beş (5) yıl süreyle tahsis edilmesi komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.09.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 51 Hukuk Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yenimahalle 3156 ada, 3 parsel ile 3193 ada 1 parsel sınırlarında bulunan Mahalle Konağının Bağcılar Müftülüğüne süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yenimahalle 3156 ada 3 parsel ve 3193 ada 1 parsel sınırları içerisinde kalan ve mülkiyeti başkanlığımıza ait uygulama imar planlarında Teknik Alt Yapı Alanında kalan, Yenimahalle Mahalle Konağının, Bağcılar İlçe Müftülüğüne Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak kullanılmak üzere beş (5) yıl süreyle tahsis edilmesi komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.09.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla  kabul edildi.

 

KARAR NO 52  Hukuk Komisyonunun, Palan ve Proje Müdürlüğünün, Yavuzselim Mahallesi 1030 ada, 4, 6, 8, 9 parseller ile 1063 ada, 2 parselde bulunan yerin süreli olarak Bağcılar Kaymakamlığına tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yavuzselim Mahallesinde mülkiyeti başkanlığımıza ait olan, 1000 Sokak No: 14 adresinde, 1030 ada, 4, 6, 8 ve 9 parseller ile 1063 ada, 2 parselin 27.02.2017 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Meydanı Kentsel Dönüşüm Alını Uygulama İmar Planında Resmi Kurum Alanı Fonksiyonunda kalan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan Bağcılar Hükümet Konağının, İçişleri Bakanlığına (Bağcılar Kaymakamlığına) on (10) yıl süreyle tahsis edilmesi  komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.09.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 53  Hukuk Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kirazlı Mahallesi 3134 ada 9 parsel sayılı taşınmazın İstanbul Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Kirazlı Mahallesinde başkanlığımız adına kayıtlı 3134 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın, Kirazlı – Halkalı Met8rosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri Yer altı Aktarma Merkezi (Otopark) ve Depo alanı İnşaat İşleri” işi kapsamında 31.10.2022 tarihine kadar İBB Başkanlığı Raylı sistem Dairesi Başkanlığına 31.10.2022 tarihine kadar süreli tahsis edilmesi komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.09.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 54 Hukuk Komisyonunun, Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Davadan feragat için sulh yapılması talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve kararda hüküm kurulan 355.732,00TL’nin 08.03.2011 tarihiden başlayacak yasal faizi ile birlikte hesaplandığında toplam 644.313,00 TL’ye tekabül ettiği görülmüştür. Temlik alan davacı vekili Av. Bünyamin SEVİNDİK tarafından sunulan 02.09.2020 tarihli dilekçe ile başvuru yapılarak kabul edilmesi halinde bir kısım alacaklarından vazgeçerek feragat edeceklerine dair dilekçe sundukları görülmüştür. Sunulan dilekçe ile idaremiz tarafından davanın temyiz edilmemesi halinde asıl alacak 355.732,00 TL işlemiş faizi 45.797,00 TL vekalet ücreti 3.400,00 TL yargılama gideri, 4.900,00 TL (171.00 TL hariç) ile birlikte alacağın toplamı 410.000,00 TL olacak şekilde sabitlenmek suretiyle kabul ve beyan ettiği incelendiğinde davanın sulh ile tasfiyesinin uygun olacağı düşünüldüğünden komisyonumuzca müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.09.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 55 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün,  Kirazlı Mahallesi F21c22b2c-3b pafta, 2687 ada, 1, 2, 3 ve 13 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Kirazlı Mahallesi F21c22b2c-3b pafta, 2687 ada, 1, 2 ve 3 parsellerin, Sağlık Tesis Alanından çıkarılması şeklindeki 5 adet itiraz incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.09.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 11.09.2020