09.07.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI YILI

09.07.2020 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 36 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2019 mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ile alakalı olarak Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI; Faaliyet raporu hakkında söz alarak açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince hazırlanan 2019 mali yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 09.07.2020 tarihli toplantısında Belediye Meclisine sunulduğu şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 37 Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2019 mali yılı kesin hesap bütçesinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu; Bağcılar Belediye Başkanlığının 2019 Mali yılı kesin hesabıyla alakalı olarak; gider kesin hesap bütçesinin 470.193.979,74  TL Gelir Kesin Hesap Bütçesinin ise  449.123.332,82 TL olarak gerçekleştiğine dair hazırlamış olduğu raporu; Belediye meclisinin 7. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı Temmuz ayı toplantısının 09.07.2020 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde komisyondan geldiği şekli ile okundu. Gelir ve Gider bütçeleri ayrı-ayrı oylandı, bütün maddeler oybirliğiyle kabul edildi. Raporun tümü oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 38 Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 09.07.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 39 Hukuk Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Bağcılar ilçesinde bazı mahallelerde bulunan arsaların takas/trampa/devir ve hibe yoluyla devrinin yapılabilmesi için yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve tablo şeklinde düzenlenen ada, pafta parsellerin tahsis, takas, trampa ve satış yoluyla devrinin yapılabilmesi için komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 09.07.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 40 İmar ve Hukuk Komisyonlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Gölgelik (Pergola) Yapılırken Aranacak Hususlara Dair Yönetmelik Hükümlerinin Belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve rapor ekinde hazırlanmış haliyle komisyonlarımızca uygun bulunmuştur: Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 09.07.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 41 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Güneşli Mahallesi 2974 ada, 28 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Güneşli Mahallesi, 2974 ada 28 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana Müftülük Hizmet Binası yapılacağı belirtilmiş olup, yapı yaklaşma mesafelerinin 3’er metre olacak şekilde düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi (PİN:UİP-34754833),  bilgi paftasındaki şekliyle komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 09.07.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 42 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Merkez Mahallesi F21c23a3a pafta, 358 ve 359 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Merkez Mahallesi, 358 ve 359 parsel sayılı taşınmazların batısındaki tescilsiz kısma ilişkin olarak askıya çıkarılan plan değişikliğine yapılan 11 adet itiraz incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 09.07.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 43  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, 15 temmuz Mahallesi F21c22a3a pafta, 2544 ada 34 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 15 Temmuz Mahallesi 2544 ada 34 parsel sayılı taşınmazın karayolları kamulaştırma sınırı içerisinde kalan satın alınması gereken kısmın iptal edilmesi amacıyla plan bütünlüğü de göz önünde bulundurularak batı tarafındaki imar istikametinin 2544 ada 1 ve 34 parselin batı sınırından geçecek şekilde yeniden düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi (PİN:UİP-34335689), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 09.07.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 44  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi F21c17c4a pafta, 3365 ada, 1 ve 2 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesi, 3365 ada 2 parselin güney tarafındaki imar istikametinin fiili duruma göre düzenlenmesi ve 3365 ada 2 parselin yeni imar istikametine göre karşı tarafındaki yol istikametinin de yeniden düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi (PİN:UİP-34426270), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 09.07.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 45 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Merkez Mahallesi 3445 ada, 12 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Merkez Mahallesi, 3445 ada 12 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının Sağlık Tesis Alanından 10 metrelik imar yoluna alınması ve yeni oluşan Sağlık Tesis Alanının kuzey cephesi çekme mesafesinin 5.00 metre olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN: UİP-560,193), komisyonumuzca incelenmiş olup, kurum görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 09.07.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 10.07.2020