05.03.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI YILI

05.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 21 Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2 Toplantı yılı 05.03.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 22  İmar ve Hukuk Komisyonlarının; Fen İşleri Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi 2660 Sokak ile 2664 Sokak arasında bulunan tescilsiz alanla ilgili şartlı bağışın görüşülmesi ile alakalı hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesi 2660 Sokak ile 2664 Sokak arasında bulunan 4.775 m2 tescilsiz alanın, 1.450 m2’sini otopark olarak 10 yıl süre ile kullanmak şartı ile yine aynı yerde bulunan 3.325 m2 alana başkanlıkça hazırlanacak onaylı proje ile park yapılmasını talep ettiği anlaşılmıştır. Yapılan bağış süreli ve şarta olup, bölgedeki otopark- park alanı ihtiyacını karşılaması yönüyle de kamu yararına olacağı kanaati oluştuğundan “Otopark Alanında Yapı Yapılmaması” Şartıyla Komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 05.03.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 23 Tarife Komisyonunun, Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı İş deneyim Ücret Tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün, 2020 yılında alınmasını teklif ettiği 2020 yılı İş Deneyim Belgesi Ücret Tarifesi incelenmiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle aynen uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 05.03.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO  24 İmar Komisyonunun, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Mahmutbey Mahallesinde bulunan 2414 isimli imar yolunun imar planlarına işlenmesi talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesinde yer alan ve 15.09.2008 tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama imar planında 2414 isimli yolun, imar parseli içinden geçtiği tespit edildiği, söz konusu yolun imar planına uygun hale getirilmesinin talep edildiği anlaşılmış olup, Müdürlüğünden geldiği haliyle komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 05.03.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 25 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün,  15 temmuz Mahallesi F21c22a2d pafta, 104 ve 107 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, F21c22a2c-2d paftalar, 104 ve 107 parsellere ilişkin  17.02.2020 tarih ve 2320534 sayılı itiraz dilekçesine istinaden  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi incelenmiş olup komisyonumuzca   uygun görülmemiştir. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 05.03.2020 tarihli toplantısında işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 06.03.2020