08.02.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

08.02.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

KARAR NO 16  Hukuk Komisyonunun; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Bağcılar geneli yeşil alanların arazözle sulanması ve çeşitli araç kiralama ihale yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Bağcılar Geneli Yeşil Alanların Arasözle Sulanması ve Çeşitli Araç kiralanması işlemlerinin 01.04.2018 tarihinden 30.09.2019 tarihine kadar 548 iş gününü kapsayacak şekilde ihale edileceği ve 5393 sayılı Belediye Kanununun, Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesinde bahsi geçen yasal süreyi geçmediği anlaşıldığından, ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda 548 günü kapsayacak şekilde ihale yapılması Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 08.02.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 17  Hukuk Komisyonunun, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Bağcılar geneli çevre temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama ihale yetki talebinin değerlendirilmesi ile alakalı hazırlamış olduğu ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Bağcılar Geneli Çevre Temizlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama işlemlerinin 01.04.2018 tarihinden 30.09.2019 tarihine kadar 548 iş gününü kapsayacak şekilde ihale edileceği ve 5393 sayılı Belediye Kanununun, Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesinde bahsi geçen yasal süreyi geçmediği anlaşıldığından, ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda 548 günü kapsayacak şekilde ihale yapılması Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 08.02.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 18  Eğitim Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Erasmus Staj Hareketliliği Konsorsiyumu” projesi kapsamını için Başkan Yardımcısı Kenan GÜLTÜRK’e temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi ile alakalı hazırlamış olduğu Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünün; “Erasmus Staj Hareketliliği Konsorsiyumu” başlıklı projesi kapsamı doğrultusunda Başkanlığımızdan; Ulusal Ajansla Hibe Sözleşmesi düzenlenmesi için söz konusu projenin her türlü temsil, imza ve ilzama ile yetkilendirilmesi için Belediye Başkan Yardımcısı Kenan GÜLTÜRK’ün yetkilendirilmesini talep ettiği anlaşılmıştır. İlgili müdürlük teklifi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Diğer kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75. Maddesi gereğince uygun bulunmuş olup, söz konusu sözleşme için Başkan Yardımcısı Kenan GÜLTÜRK’e temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 08.02.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 19  Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Kazakistan Devletinin Almaata ve Çimkent şehirleri ile Almanya’nın Hamm şehirlerine 16 Mayıs 14 Haziran 2018 tarihleri arasında “Kültür ve Kardeşlik Günleri” düzenlenmesi ile alakalı hazırlamış olduğu ve Belediye Başkanlığımızın üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğiyle beraber 16 Mayıs – 14 Haziran 2018 tarihleri arasında; Kazakistan Devletinin Almaata ve Çimkent Şehirleri, Almanya’nın Hamm Şehrinde; ülkemizin sahip olduğu tarihi, kültürel değerlerin uluslar arası düzeyde tanıtılması ve böylece tarihi kültür bağlarımızı yeniden güçlendirmek amacıyla “Kültür ve Kardeşlik Günleri” programı düzenlemek istediği anlaşılmıştır. Bu nedenle; 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin (p) bendi, 75. Maddesinin (b) bentleri gereğince yetki ve giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması ve yine aynı Kanunun 74. Maddesine istinaden” programın, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığından izin alınması kaydıyla komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 08.02.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 20  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Göztepe Mahallesi 2040 ada, 1 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Göztepe Mahallesi, 2040 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Güney Doğu ucundaki kısmının Trafo (Tr.) alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği teklifi (PİN: UİP-560,128), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 08.02.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 21  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Fevziçakmak Mahallesi F21c23a1c – F21c23a1d pafta, 155 ada, 16 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 24.11.2017 onanlı tadilli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan Fevziçakmak Mahallesi, F21C23A1C pafta, 155 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın park alanında kalan kısımlarının Cami Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi (PİN:UİP-560,129), komisyonumuzca uygun bulunmuştur.  Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 08.02.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO  22  İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Güneşli Mahallesi 2960 ada, ile 2962 ada arasında plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Güneşli Mah. 2960 ada ile 2962 ada arasında yer alan imar yolunun (1266 sok) kapatılarak tevhiden yapılaşabilmesi için gerekli uygulama imar planı tadilatı ile alakalı komisyonumuzca tüm parsellerden muvafakat alınmasına müteakip değerlendirilebileceği hususunda Müdürlüğüne iadesi şeklinde karar verilmiştir. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 08.02.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 09.02.2018