07.12.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

07.12.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 100 Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çevresinde, ilgili Müdürlükçe hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 101 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Geçici işçi vizelerinin yenilenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen unvanlarda çalışanların, 5620 sayılı Kanunun 2. Maddesi gereği çalışan personellerin istekleri halinde 667 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçebilecekleri veya aynı statüde kalabilecekleri yönünde tercih yapmalarının istendiği, bu statüde çalışan personellerin ilgili Kanununun kendilerine verdiği yetki çerçevesinde Geçici İşçi Statüsünde kalmayı tercih etmiş olmaları nedeniyle; 2006/65 sayılı Genelgede; Belediyelerde sözleşmeleri birden fazla ve üst üste yapılan geçici işçilerin, görevlerine devam edebileceği yönünde değerlendirilmesi nedeniyle, rapor ekinde sunulan personellerin 13 x 12 = 156 adam/ay kadar geçici işçi olarak çalıştırılmaları, Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 102 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye Başkanına Sosyal Denge Sözleşmesi için yetki verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunun 32. Maddesinde “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz….” hükümlerini esas alarak ilgili müdürlüğün talebi doğrultusunda BEM-BİR-SEN Sendikası ile iki yıllığına Sosyal Denge Sözleşmesi yapması için yetki verilmesi talebi komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 103  Hukuk Komisyonunun, Mali Hizmetler Müdürlüğünün Başak A.Ş.’ye kredi kullanması için Kefalet yetkisi verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/a Maddesinde; “Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyette ve girişimde bulunur hükmüne dayanarak ve yine aynı Kanunun 18/i Maddesinde de “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” görevlerinin Belediye Meclisinin görevleri arasında saydığından, Başkanlığımıza ait olan Başak İnşaat Taahhüt turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, Vakıfbank Güneşli Şubesinden kredi kullanabilmesi için adı geçen bankaya “Kefalet” verilmesi talebi, komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur.  Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 104 Hukuk Komisyonunun, Meclis üyelerinden; Fethi BAŞARANOĞLU Mehmet ÇETİN ve Cuma DURAK tarafından hazırlanan, İmar problemleri nedeniyle başkanlıkça ruhsat düzenlenemeyen gayrisıhhi işyerleri problemlerinin giderilmesi ile alakalı hazırlamış olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 105 Meclis üyelerinden; Fethi BAŞARANOĞLU Mehmet ÇETİN ve Cuma DURAK tarafından hazırlanan, İmar problemleri nedeniyle başkanlıkça ruhsat düzenlenemeyen sıhhi işyerleri problemlerinin giderilmesi ile alakalı hazırlamış olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  106  Hukuk ve İmar Komisyonlarının; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 15 Temmuz Mahallesi 20 pafta, 2366 ve 2368 parsellerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz devrinin yapılması ile alakalı hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun; 18. Maddesinin (e) bendi gereğince; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar verebileceği yine aynı Kanununun 75. Maddesini (d) bendinde; kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği, anlaşıldığından,  15 Temmuz Mahallesi 20 pafta, 2366 ve 2368 parsel sayılı taşınmazların 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. Maddesi gereği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz devrinin yapılması Komisyonlarımızca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 107  Hukuk ve İmar Komisyonlarının; 15 Temmuz Mahallesi 2566 ada, 19 parselde bulunan otoparkın satış işlemi için yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun; Arsa ve Konut Üretimi başlıklı 69. Maddesinde; “Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlara göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.” İbaresi esas alınmak suretiyle; Belediye Hizmet Alanında kalan 15 Temmuz Mahallesi F21c22a3b pafta, 2566 ada, 92 parselde başkanlığımızca yaptırılan 322 araçlık katlı otoparkın, belediyeye gelir getirmesi amacıyla satışının yapılması hususu komisyonlarımızca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 108 Tarife Komisyonunun; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2018 yılında alınmasını teklif ettiği ücret tarifesi miktarlarını incelemiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 109 Tarife Komisyonunun; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün, 2018 yılında alınmasını teklif ettiği ücret tarifesi miktarlarını incelemiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  110  Tarife Komisyonunun; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün, 2018 yılında alınmasını teklif ettiği ücret tarifesi miktarlarını incelemiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  111 Tarife Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün, 2018 yılında alınmasını teklif ettiği ücret tarifesi miktarlarını incelemiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 112 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Demirkapı Mahallesi F21c17c4c pafta, 2212 ada, 11 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Demirkapı Mahallesi, F21C17C4C pafta, 2212 ada 11 parselin Kuzeydoğu ve Doğu mahreçleri boyunca çekme mesafelerinin 10 metreden 3 metreye düşürülmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi (PİN: UİP-560,120), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 113  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün Yavuzselim Mahallesi F21c22b3b pafta, 441 ada, 19 parselde plan tadilatı yapılması ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yavuzselim Mahallesi, F21C22B3B pafta, 441 ada 19 parselin doğusunda bulunan yeşil alanın 10 metrelik imar yoluna, geri kalan kısmının da bahse konu yeşil alanın doğusunda bulunan 7 metrelik imar yolu ile beraber cep otoparkı yapılmak üzere otopark alanına alınması, 441 ada 19 parselin güneyindeki Dini Tesis Alanı ile 19 parselin arasında kalan 10 m’lik imar yolunun da meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Cami Alanına alınarak çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi (PİN: UİP-560,121) komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 114 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün Demirkapı Mahallesi F21c22b1b pafta, 3070 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında İlköğretim Tesis Alanında kalan Demirkapı Mahallesi F21c22b1b Pafta, 3070 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Parsel sayılı taşınmazların çekme mesafelerinin 3 metreye indirilmesi şeklinde hazırlanan imar plan değişikliği komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 115  İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Demirkapı Mahallesi 6 pafta, 2273 ve 2274 parseller ile 3488 ada, 1 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Demirkapı Mahallesi,  2273 - 2274 (3488/1 yeni parsel) parselin kuzeyinde yer alan Belediye Hizmet Alanının (BHA), Dini tesis alanı olarak fonksiyon değişikliği ve güneyinde 7 metrelik yol açılması şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi komisyonumuzca kroki ekindeki şekliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.12.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 116  Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kentsel Dönüşüm Hizmetleri doğrultusunda mevcut mülk sahiplerine belediyemizce kira yardımı yapılması ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine teklif edildiği şekli ile işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 08.12.2017