05.10.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

05.10.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO 84        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Filistin Devletinin Deir Al-Balah kentine düzenlenecek olan teknik inceleme gezisine bilgi verilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 05.10.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 85        Plan ve Bütçe Komisyonunun; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçe teklifinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve gelir ve gider itibariyle 480.000.000,00 TL bağlanması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor ve eki bütçe kararnamesi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı Ekim ayı olağan toplantısının 05.10.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle gelir - gider bütçe kalemleri ve bütçe kararnamesi ayrı-ayrı okundu. Oylandı CHP grubu meclis üyelerinin muhalefet şerhi ile oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 86        Hukuk Komisyonunun; Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Kapalı alan haşere mücadelesinde ve madde bağımlılarına yönelik hizmetlerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi ihalesi için yetki alınması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Sağlık İşleri Müdürlüğünün, kapalı alan haşere mücadelesinde ve madde bağımlılarına yönelik hizmetlerde personel çalıştırma hizmeti alımı için ihale işleminin; 5393 sayılı Belediye Kanununun, Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesinde bahsi geçen yasal süreyi geçmediği anlaşıldığından, ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda 21 ayı kapsayacak şekilde yapılması aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 05.10.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 87        Hukuk Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Demirkapı Mahallesinde riskli alan edilen yerdeki mülk sahiplerine kira yadımı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 05.10.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 88        Hukuk ve İmar Komisyonlarının, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesinde 2550 numaralı sokağın kapatılması ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesinde yer alan 2550 sokağın imar planlarında yol alanında olmadığı anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi doğrultusunda müdürlüğünün teklif ettiği şekliyle kapatılması aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 05.10.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 89        İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yavuzselim Mahallesi F21c23a4a pafta, 449 ada ve 2499 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yavuzselim Mahallesi F21c23a4a pafta, 449 ada ile 2499 parsel sayılı taşınmaz arasında yer alan tescilsiz kısım ve 2499 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak 21.04.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı doğrultusunda hazırlanan Yavuzselim Mahallesi F21c23a4a pafta, 449 ada ile 2499 parsel sayılı taşınmaz arasında yer alan tescilsiz kısımdaki Açık Otopark Alanı ile 2499 parsel sayılı taşınmaz ve güneyindeki tescilsiz kısımda yer alan Açık Otopark Alanı kısmının iptal edilerek kısmen Belediye Hizmet Alanına ve kısmen de Dini tesis Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560, 117) komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 05.10.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 90        İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi 2226 ada, 2 ve 10 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesi, 2226 ada, 2 ve 10 parsel sayılı taşınmazlar ve bu taşınmazın doğusunda yer alan tescil harici kısımlara ilişkin olarak 21.04.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı (NİP-2929-59) doğrultusunda hazırlanan Mahmutbey Mahallesi, 2226 ada, 2 ve 10 parsel sayılı taşınmazlar ve bu taşınmazların doğusunda yer alan tescil harici kısımların Teknik Altyapı Alanında kalan kısımlarının "Kapalı Spor Alanı + Zeminaltı Otopark Alanı " alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560, 115) komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 05.10.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 91          İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Fevziçakmak Mahallesi F21c23a1a pafta, 77 ada 1 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Fevziçakmak Mahallesi, F21c23a1a pafta, 77 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Sosyal ve Kültürel Tesis Alanından, Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınmasına ait ilgilisince hazırlattırılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği (PİN; UİP-560,109) teklifi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 05.10.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 06.10.2017