06.07.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

06.07.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO 52  Hukuk Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, bilgi evleri işletilmesi hizmet alımı işi için ihale yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Bilgi Evleri İşletilmesi Hizmet Alımı İşi ihalesi işleminin; 5393 sayılı Belediye Kanununun, Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesinde bahsi geçen yasal süreyi geçmediği anlaşıldığından, ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda 21 ayı kapsayacak şekilde yapılması aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 06.07.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 53 Hukuk Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Mahalle konakları ve Kültür Merkezleri hizmet alımı işi için ihale yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Mahalle Konakları ve Kültür Merkezleri Hizmet Alımı işi için ihale işleminin; 5393 sayılı Belediye Kanununun, Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesinde bahsi geçen yasal süreyi geçmediği anlaşıldığından, ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda 21 ayı kapsayacak şekilde yapılması aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 06.07.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 54 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çevresinde, ilgili Müdürlükçe hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 06.07.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 55  Hukuk ve İmar Komisyonlarının, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 15 Temmuz mahallesinde bulunan 1505 sokak ile Sancaktepe Mahallesi 964sokakların iptal edilmesi ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Sancaktepe Mahallesi 964 no’lu sokağın planlarda kısmen park, kısmen TİM, kısmen de Konut Alanından kaldığı, 15 Temmuz Mahallesinde bulunan 1505 no’lu sokağın ise planlarda Spor Tesis Alanında kaldığı, kullanılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesi doğrultusunda, Müdürlüğün teklif ettiği şekliyle kapatılması, komisyonlarımızca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 06.07.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 56 Hukuk- Gençlik ve Spor Komisyonlarının, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Tekerlekli sandalye basketbol süper liginde mücadele eden “Bağcılar Engelliler Spor Kulübü derneğine nakdi yardım yapılması ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılarda ikamet eden engellilerin spor yapmasına olanak sağlayan, ayrıca Bağcıların tanıtımını ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştiren Bağcılar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ilgi (a) tarih ve sayılı dilekçede belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için nakdi yardım talep ettiği anlaşılmış olup, yukarıda bahsi geçen kanun maddesi gereğince Bağcılar Engelliler Spor Kulübü Derneğine 500.000.00 TL nakdi yardım yapılması komisyonlarımızca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 06.07.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 57  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi F21c22a2b pafta, 1751 ada, 8 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 17.03.2017 onanlı tadilli nazım imar planına (NİP-2929,57) istinaden hazırlanan (1751 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın, kısmen camii alanı, kısmen de yol alanı olarak düzenlenmesi) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi (PİN:UİP-560,108) komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 06.07.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 58  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Demirkapı Mahallesi F21c22b1b pafta, 3104 ada, 3 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Demirkapı Mahallesi F21c22b1b pafta, 3104 ada ile 3105 ada arasından geçen 8.00 metrelik imar yolunun kuzey ucundaki imar istikametinin düzeltilerek, 3104 ada, 3 parsel ile yeni imar istikameti arasındaki kadastral boşluğun I-4 (İkiz nizam dört kat) Konut Alanına, 3105 ada, 1 ve 4 parselin yeni imar istikametinin batısında kalan kısımlarının ise Park Alanından, Yol Alanına alınması ile alakalı 1/1000 ölçekli plan değişikliği (PİN:UİP – 560, 103) komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 06.07.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 59  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Bağcılar geneli yeşil alan bakım ve sulama işi için ihale yetki talebinin değerlendirilmesi teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı 06.07.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 07.07.2017