08.06.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

08.06.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 42 Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonlarının, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Belediye Başkanına İller Bankasından kredi kullanabilmesi için yetki verilmesi ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve İller Bankası Anonim Şirketince belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası Anonim Şirketine ipotek vermeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası Anonim Şirketine rehin vermeye, İller Bankasından Anonim Şirketinin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, kredi konusu iş ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Bağcılar Belediye Başkanının yetkilendirilmesi hususu komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 08.06.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 43 Hukuk Komisyonunun; Mahmutbey Mahallesi 245ds2a pafta, 1771 ara 39 parselde bulunan taşınmazın satışı ile alakalı hazırlamış olduğu ve Belediye Başkanlığının uhdesinde bulunan Mahmutbey Mahallesi 245ds2a pafta, 1771 ada, 39 parsel sayılı yerde bulunan 1.695,02 m2 alanlı taşınmaz,  23.11.2016 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Tali İş Merkezinde (TİM) kaldığı, bu nedenle de belediyeye gelir elde edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışının yapılması istendiği anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 08.06.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 44 Hukuk Komisyonunun; Mahmutbey Mahallesi 245ds2a pafta, 1771 ara 38 parselde bulunan taşınmazın satışı ile alakalı hazırlamış olduğu ve Belediye Başkanlığının uhdesinde bulunan Mahmutbey Mahallesi 245ds2a pafta, 1771 ada, 38 parsel sayılı yerde bulunan 2.752,03 m2 alanlı taşınmaz, 23.11.2016 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Akaryakıt Alanında kaldığı, bu nedenle de belediyeye gelir elde edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışının yapılması istendiği anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 08.06.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 45 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Barbaros Mahallesi F21c22b3d pafta, 1225 ada, 25 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Barbaros Mahallesi, F21c22b3d pafta, 1225 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın mevcut İ-4 (İkiz Nizam) yapılaşma şartının B-4 (Bitişik Nizam) olarak düzenlenmesi şeklinde, ilgilisi tarafından hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi (PİN:UİP-560,100); komşu parsellerle birlikte değerlendirilmesi gerekli görülerek Komisyonumuzca Müdürlüğüne iadesi uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 08.06.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 46 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün,  Bağlar Mahallesi F21c22a3c (244ds2a) pafta, 3192 ada, 4 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar ilçesi, Bağlar Mahallesi, F21c22a3c (244ds2a) pafta, 3192 ada, 4 parsele ilişkin yol istikametinin parsel sınırına kaydırılması ile yapı yaklaşma sınırının düzenlenerek 10 metreden 5 metreye düşürülmesi ile alakalı 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi (PİN:UİP-560,101) komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 08.06.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 47 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Çınar Mahallesi F21c23a2c pafta, 127 ada, 17 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Çınar Mahallesi, F21c23a2c pafta, 127 ada, 17 parsel sayılı taşınmaz ve batısındaki kadastral kısmın 5.00 metrelik imar yolu tarafındaki imar istikametinin düzenlenmesi şeklinde ilgilisince hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifi (PİN;UİP-560,102) teklifi komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 08.06.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 48 İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Bağcılar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları genel hükümlerinin 1. Maddesi ile Yapılaşma Hükümlerinin 10. Maddesinde değişiklik yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 15.09.2008 tasdik tarihli Bağcılar İlçesi 1/1000 Mer'i Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Genel hükümlerinin 1. ve Yapılaşma hükümlerinin 10. No’lu maddelerinin yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin Planı tadilatı aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 08.06.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla irliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.06.2017