04.05.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

04.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


KARAR NO 36  Hukuk ve İmar Komisyonlarının, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çınar Mahallesi 826 ve 828 sokak akslarında değişiklik yapması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Belediye Kanununun 81. Maddesinde; cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararı almaya veya değiştirmeyi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. Söz konusu teklifte bahsi geçen Çınar Mahallesi, 826 sokakta aks değişikliği yapılması, planlarda herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı anlaşıldığından müdürlüğünden geldiği şekliyle, komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 04.05.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 37 Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2016 mali yılı kesin hesap bütçesinin incelenip karara bağlanması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar Belediye Başkanlığının 2016 Mali yılı kesin hesabıyla alakalı olarak; gider kesin hesap bütçesinin 364.951.756,04 TL Gelir kesin hesap bütçesinin ise 401.913.904,81 TL olarak gerçekleştiğine dair hazırlamış olduğu raporu; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 04.05.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekli ile okundu. Gelir ve gider bütçeleri itibariyle ayrı-ayrı oylandı, bütün maddeler oyçokluğuyla kabul edildi. Raporun tümü oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 38 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Demirkapı Mahallesi F21c22b1b pafta 3105 ada, 4 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 02.12.2016 tarih ve 1174756 sayılı talebi ve 06.03.2017 tarih ve 1266893 sayılı Başkanlık Makamı oluruna istinaden hazırlanan;  Mer’i uygulama imar planında, dini tesis alanında kalan, Demirkapı Mahallesi, F21C22B1B pafta, 3105 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın, çekme mesafelerinin, 3 m'den, 1.5 m'ye düşürülmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi (PİN:UİP-560,94) aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 04.05.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 39 İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Bağcılar 1/1000 ölçekli mer’i uygulama imar plan notlarının yapılaşma hükümlerinin 10.3 no’lu maddesinde değişiklik yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 1/1000 Mer'i Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yapılaşma hükümlerinde; Merkez Mahallesi 431 parsel ile 379 parselin tevhidinde derinlik şartı aranmaksızın inşaat alanı hesaplanır. Plan notunun eklenmesi tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 04.05.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla  

Oluşturulma Tarihi : 05.05.2017