06.04.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

06.04.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

KARAR NO 32 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile alakalı hazırlamış olduğu raporla ilgili olarak; Başkanlık Divanında 1. Başkan vekili Necati KAHRAMAN yer aldı. Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI; Faaliyet raporu hakkında sunum yaparak açıklamalarda bulundu. Rapor hakkında daha sonra mecliste grubu bulunan partileri adına; CHP Grup adına Cem KILIÇ söz alarak rapor hakkında görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi. Sonra Lokman ÇAĞIRICI tekrar söz alarak açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadı. 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince hazırlanan 2016 mali yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 06.04.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 33 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çevresinde, ilgili Müdürlükçe hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Nisan ayı toplantısının 06.04.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 34 İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Bağcılar 1/1000 ölçekli Mer’i uygulama imar plan notlarının genel hükümlerinin 16. Maddesinde değişiklik yapılması ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi 1/1000 Mer'i Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Genel Hükümlerinin 16.maddesinde "...İSKİ taşkın dere sınırı içerisinde kalan parsellerin bodrum katlarında konut, işyeri yapılamaz. Otopark, sığınak, depo vb.. yapılabilir." Şeklinde değiştirilmesi hususunda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi komisyonumuzca ilgili maddenin “Bodrum katlarda sığınak, otopark, su deposu yapılabilir. Başka amaçla kullanılamaz. Muhtemel sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla taşkın risk kotu altında kalan alanlarda tam sızdırmazlık önlemleri alınması zorunludur.” ifadesi eklenerek tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Nisan ayı toplantısının 06.04.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 06.04.2017