05.01.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

05.01.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 3 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması için hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çevresinde, ilgili Müdürlükçe hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 05.01.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. .

 

KARAR NO 4 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince sözleşmeli personel ücretlerini belirleme yetkisi, Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan sözleşmeli personel ücret tavanlarına ilişkin tablo doğrultusunda belirlenen kadro ve unvanlar bazında belirtilen miktarlara göre belirleme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2017 yılı Belediyelerde çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarına ilişkin tabloda belirtilen liste doğrultusunda, ilgili Müdürlüğünce teklif ekinde sunulan kadrolar için Bakanlığın yayınlamış olduğu kadro karşılığı belirtilen ücret tavanından verilmesi, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 05.01.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. .

 

KARAR NO 5 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Geçici işçilerin yıllık çalışma vizelerinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen unvanlarda çalışanların, 5620 sayılı Kanunun 2. Maddesi gereği çalışan personellerin istekleri halinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçebilecekleri veya aynı statüde kalabilecekleri yönünde tercih yapmalarının istendiği, bu statüde çalışan personellerin ilgili Kanununun kendilerine verdiği yetki çerçevesinde Geçici İşçi Statüsünde kalmayı tercih etmiş olmaları nedeniyle; 2006/65 sayılı Genelgede; Belediyelerde sözleşmeleri birden fazla ve üst üste yapılan geçici işçilerin, görevlerine devam edebileceği yönünde değerlendirilmesi nedeniyle, rapor ekinde sunulan personellerin 13 x 12 = 156 adam/ay kadar geçici işçi olarak çalıştırılmaları, Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 05.01.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. .

 

KARAR NO 6 Hukuk Komisyonunun, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Yazı İşleri ve Bilgi İşlem Müdürlüklerinin Görev, yetki ve çalışma yönetmeliklerinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi gereğince incelenmiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 05.01.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. .

 

KARAR NO 7 Hukuk Komisyonunun; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Belediye başkanına sözleşme yapması için yetki verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve İlçemizde ambalaj atıkları yönünden yoğun olan bölgelerdeki geri dönüşümün hızlandırılması için başkanlıkça belirlenecek yerlere bir firmanın reklamını yapması karşılığında bedavaya kuracağı Led Ekranlı Ambalaj Atığı Sıkıştırma Makinasının; geri dönüşüm bilincini arttıracağı, toplanan atık türlerinin nitelikli hale getireceği belediyeye de herhangi bir mali külfet getirmeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle; Led Ekranlı Ambalaj Atığı Sıkıştırma Makinasının kurumu işi için Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI’ya 5393 sayılı Kanunun 75. Maddesinin (c) bendine istinaden protokol metnini imzalama yetkisi verilmesi, müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 05.01.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. .

 

KARAR NO 8 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün Fatih Mahallesi F21c22b2b – F21c22b2c pafta, 1913 parsele yapılan itirazın değerlendirilmesi ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Fatih Mahallesi F21c22b2b (eski 1) pafta, 1913 parsel sayılı taşınmaz malikinin 17.06.2016 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP-560,56 yapmış olduğu itiraz komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 05.01.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. .

 

KARAR NO 9 İmar Komisyonunun; Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Sancaktepe Mahallesi 206 ada, 3 parselde istikamet düzeltmesi talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Sancaktepe Mahallesi F21c23a4a ve F21c23a1d pafta, 206 ada 3 parselin 15.09.2008 onanlı uygulama imar planına ait olan ve 12.06.2014 tarihinde tadil edilen plan notlarındaki gibi almış olduğu imar durum şartlarına göre yapılması şeklindeki önerge komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 05.01.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 06.01.2017