08.12.2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

08.12.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO               102      Plan ve Bütçe Komisyonunun, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2017-2019 tarihleri arasını kapsayan stratejik planın görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve Strateji Geliştirme Müdürlüğünce Belediye Meclisine sunulan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi gereği ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi hükmüne dayanılarak 2017 – 2019 yılları arasını kapsayacak şekilde hazırlanan; Belediyemiz yatırım çalışma programlarını, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini içeren teklif ve eki Stratejik Plan Taslağı kitapçığı, komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur.  Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 08.12.2016 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO               103      Tarife Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Evren Mahallesi F21c22a3a pafta, 3188 ada, 16 parselde bulunan taşınmaz satışının yapılması için hazırlamış olduğu ve  Belediye Başkanlığının uhdesinde bulunan Evren Mahallesi F21c22a3a pafta, 3188 ada, 16 parsel sayılı yer 12.06.2015 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Prestij Hizmet Alanında (PH) kaldığı, bu nedenle de belediyeye gelir elde edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışının yapılması istendiği anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 08.12.2016 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO               104      Hukuk Komisyonunun; Hukuk İşleri Müdürlüğünün, davadan sulh ile tasfiye talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (k) bendi ile vergi resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, yine aynı Kanunun 18. Maddesinin (h) bendi ile de vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar verme görevleri Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, Borçlu Finans Faktöring A.Ş.’nin borcunu ödemesi nedeniyle, davalı vekiliyle yapılan protokol gereğince halihazırda devam eden yargılamadan sulh ile tasfiyesi için belediye başkanına yetki verilmesi hususu, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 08.12.2016 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu CHP grup başkan vekili Ümüt YURDAKUL’un raporun komisyon incelemesi bölümünde geçen 22.11.2016 tarihli birleşimi ibaresinin sehven yazıldığını böyle bir birleşimin olmadığını, bu ibarenin 05.12.2016 tarihli birleşiminde ibaresi ile düzeltilerek oylanmasını talep ediyoruz. Şeklindeki düzeltme talebiyle birlikte rapor, işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO               105      Hukuk Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Başkanlar Sözleşmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin (p) bendi,  yine aynı Kanunun 74. Maddesine istinaden” düzenlenecek olan programın, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığından izin alınması kaydıyla Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI’ya yazı ekindeki “Başkanlar Sözleşmesi” (Convenant Of Mayors) ne temsil ve imza yetkisi verilmesi komisyonumuzca Müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 08.12.2016 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO               106      Tarife Komisyonunun;  Yazı İşleri Müdürlüğünün, Evlendirme iş ve işlemlerinin 2017 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde ’’Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından,

İlgili Müdürlüğün; 2017 yılında Evlendirme Memurluğunca gerçekleştirilecek olan nikah kıyma iş ve işlemleri için belirlemiş olduğu ücret tarifesini incelenmiş olup, aşağıya yazıldığı şekliyle uygun bulmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

 

2017 YILI EVLENDİRME İŞLEMLERİ FİYAT LİSTESİ

 

SALONLAR

2017 YILI TEKLİFİ

KOM. UYGUN BULUNAN

 

 

Hafta İçi

Hafta Sonu

Hafta İçi

Hafta Sonu

 

Gelincik ve Güneşli Nikah Sal.

120,00

300,00

120,00

300,00

İzin Belgeli

200,00

400,00

200,00

400,00

Kokteyl, Gül Salonu, Kültür Merkezi

300,00

300,00

300,00

300,00

Düğün Salonları

300,00

300,00

300,00

300,00

Otel, Gemi

500,00

500,00

500,00

500,00

Yabancı Evliliği

200,00

400,00

200,00

400,00

 

  • Fiyatlara Evlilik Cüzdanı Bedeli Dâhildir.
  • Engelli Raporunu (%40 ve üzeri engelli raporunu)  ibraz eden vatandaşlar ile Gazi ve Şehit  Ailesinin birinci derece akrabalarından sadece evlilik cüzdanı bedeli tahsil edilir. 

 

Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 08.12.2016 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO               107      Tarife Komisyonunun; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, imalat atık hizmetlerinin 2017 yılı fiyat tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2017 yılında alınmasını teklif ettiği ücret tarifesi miktarlarını incelemiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 08.12.2016 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO               108      Tarife Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün 2017 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2017 yılında alınmasını teklif ettiği ücret miktarlarını incelenmiş olup, Rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 08.12.2016 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO               109      Tarife Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Belediye yayınları ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından,  ilgili Müdürlüğünce; Başkanlıkça batırtılıp çoğaltılan kültür yayınlarının ücret mukabilinde dağıtılması için hazırlamış olduğu fiyat tarifesi, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 08.12.2016 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO               110      Tarife Komisyonunun; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2017 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün, 2017 yılında alınmasını teklif ettiği harç miktarlarını incelenmiş olup, rapor ekinde sunulmuş şekliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 08.12.2016 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO               111      İmar Komisyonunun;  Meclis üyelerinden; Abdurrahman KEŞVELİOĞLU, Uğur ÖZÜBEK ve İsmet ARSLAN tarafından hazırlanan ve Demirkapı Mahallesi 3105 ada, 4 parselde plan tadilatı yapılması ile alakalı yazılı teklif önergesine istinaden hazırlanan ve Demirkapı Mahallesi F21C22b1b pafta, 3105 ada 4 parsel sayılı taşınmazın Dini Tesis Alanında kısımlarındaki 3 metre olan çekme mesafelerinin, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ile  1,5 metreye düşürülmesi şeklindeki önerge komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 08.12.2016 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO               112      İmar Komisyonunun Plan ve Proje Müdürlüğünün, Evren Mahallesi F21c22a1b (eski 245ds1c pafta, 3146 ada, 1, 19, 20, 21 ve 22 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Evren Mahallesi, F21c22a1b (eski 245 DS I-c) pafta, 3146 ada, 1, 19. 20, 21 ve 22 parsel sayılı taşınmazların 3146 ada 2 parselle olan tevhit şartının kaldırılması şeklinde ilgilisince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifi (PİN;UİP-560,86) komisyonumuzca 3146 ada 2 parselin maliki ile görüşülmesi için müdürlüğüne iade edilmesi şeklinde uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 08.12.2016 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 09.12.2016