BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ BAKIMI İÇİN BAŞVURU KİMLERCE ,NASIL YAPILACAK?

Mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar, özürlülerin kendileri veya akrabaları da çevrelerinde bulunan bakıma muhtaç özürlüleri bakım hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla Sosyal Hizmetler il/ilçe müdürlüklerine bildirebilecekler Özürlünün bildirimini müteakiben özürlü veya talep edilen hizmetler hakkında bildirimde bulunan kişi ile Sosyal Hizmetler il/ilçe müdürlüklerinde ön görüşme yapılarak . bakıma muhtaç özürlünün bakım hizmeti talebi doğrultusunda Bakım Hizmetleri Talep Formu düzenlenecek.

Bakıma muhtaç özürlünün başvurusunda, öncelikle Vukuatlı nüfus kayıt örneği, İkametgâh belgesi, Sağlık kurulu raporu istenecek. Bakıma muhtaç özürlüye ait Sağlık kurulu raporunun, 16/07/2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak yetkili hastanelerden alınmış olacak. Sağlık kurulu raporunun ön yüzünde "ağır özürlü" ibaresinin karşısında (evet) ifadesi ve özre ilişkin; klinik bulgular, radyolojik tetkikler, laboratuar bilgileri aranacak. Bu üç belge ile beraber veya Sosyal İnceleme Raporunun hazırlanmasından sonra; Kendisinin veya ailesinin sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmadığına dair belgeler, gelir durumuna ilişkin beyanı ve ilgili belgeler, 2 adet vesikalık fotoğraf, varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti, özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı, anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı, gibi belgelerin de verilmesi gerekecek.

Terk edilmiş ve kimsesiz bakıma muhtaç özürlülerin belirtilen bu belgeleri tamamlayamaması durumunda, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce belgelerin tamamlanması için gerekli yardım sağlanacak.

Sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, tabip, hemşire veya sağlık memuru unvanına sahip kişiler arasından farklı mesleki unvanlara sahip üç kişiden Vali onayıyla oluşturulacak "Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti" bakıma muhtaç özürlüyü ikametgâhında ziyaret edip, bakım raporunu hazırlayacak. Sosyal inceleme raporunun hazırlanması sürecinde, özürlünün veya ailesinin;

* Kendi aylık gelirinin veya ailesinin toplam aylık gelirinin aile ferdi sayısına bölünmesi neticesinde özürlüye düşen payın bir aylık net asgari ücretin üçte ikisinin altında olması hâlinde ekonomik yoksunluk,

* Yaşanılan çevresi ile sosyal bağlarının zayıf olması, ihmal ve istismar edilmesi, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere ulaşamaması hâllerinde sosyal yoksunluk, halleri göz önünde tutulacak. Bakıma muhtaç özürlü veya ailesi bakım raporuna itiraz edebilecek. İtiraz vukuunda talep il müdürlüğünce değerlendirilip, gerek görülmesi hâlinde yeniden bakım raporu hazırlanması -amacıyla bakım hizmetleri değerlendirme heyeti görevlendirilecek. Başvurusu kabul edilen bakıma muhtaç özürlülerin Heyetçe oluşturulacak içeriğinde önerilecek bakım hizmetinin türü İl Müdürlüğünce onaylanacak.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013