ÖZÜRLÜLER MECLİSİ KURULUŞ YÖNETMELİĞİ

T.C
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜRLÜLER MECLİSİ
KURULUŞ YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ :

MADDE:1- Bu Yönetmeliğin amacı Bağcılar Belediyesi tarafından kurulacak Özürlüler Meclisinin kuruluşunu ve çalışma  esaslarını belirlemektir.

 

KAPSAM :

MADDE:2- Bu yönetmelik Bağcılar Belediyesi Özürlüler Meclisini ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

 

DAYANAK :

MADDE :3- Bu Yönetmelik 1580 sayılı kanunun 1. maddesi ile, 15. maddesinin 78, 80 ve 81. fıkralarına istinaden  hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR:

MADDE:4- Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye; Bağcılar Belediyesini,
b) Meclis; Bağcılar Belediyesi Özürlüler Meclisini
c) Genel Kurul; Özürlüler Meclisi Genel Kurulunu,
d) Başkanlık Divanı; Özürlüler Meclisini sevk ve idare edecek olan özürlüler meclisi organını,
e) Komisyon; Genel kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Özürlüler Meclisi organını,
f) İcra Kurulu; Özürlüler Meclisinin aldığı kararları uygulayan Özürlüler Meclisi organını ifade eder.

 

MECLİSİN AMACI:

MADDE:5- Özürlüler Meclisinin amacı; Bağcılar´da yaşayan özürlülerin sorunlarıyla ilgilenmek, onların çözümüne katkıda bulunmak ve onların toplumsal hayata uyum sağlamaları için gereken her türlü çalışmayı yapmaktır.

 

MECLİSİN OLUŞUMU:

MADDE:6- Özürlüler Meclisi, Bağcılar´da yaşayan her türlü özürlüden ve özürlülerin sorunlarına ilgi duyan kişilerden  oluşur.
Belediyece yapılan duyuru üzerine dilekçe ile başvuran özürlülerin ve özürlülerin sorunlarına ilgi duyan kişilerin seçecekleri 45 kişiden meydana gelir.

 

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ:

MADDE:7- Özürlüler Meclisi kendi üyeleri arasından seçecekleri bir meclis başkanı, bir meclis başkan vekili ve bir sekreter ile 6 yönetim kurulu üyesi tarafından yönetilir.

 

MADDE:8- Özürlüler Meclisinin çalışma düzeni meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis   organlarının çalışma esasları, özürlüler meclisi tarafından hazırlanacak iç tüzük ile belirlenir.

 

MECLİS ÜYELİĞİNE VE SEÇİLME ŞARTLARI:

MADDE:9- Özürlüler Meclisi üyesi olmak için;
a) Özürlü olmak ve buna dair sağlık raporu getirmek,
b) Bağcılar´da ikamet etmek,
c) 18 yaşından küçük olanların velilerinin izni,
d) Yaşamlarını devam ettirebilmek için yardıma ihtiyacı olanların    yardımcılarının yasal izni,

 

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ:

MADDE:10- Meclis üyeliği, üyenin istifası ile kendiliğinden, Yönetmelik ve içtüzük hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde ise, en az 5 üyenin teklifi üzerine, meclis kararı ile sona erer.

 

MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLME ŞARTLARI:

MADDE: 11- Özürlüler Meclisi´ne üye olabilmek için;
a) Bağcılar´da oturmak,
b) 18 yaşından küçükler için velisinden muvafakat almak yeterlidir.

 

MECLİSİN SÜRESİ:

MADDE:12- Özürlüler Meclisinin süresi 1 yıldır. Meclis her yıl Kasım ayında güncelleştirilmiş üyelerle yeniden toplanır. Yeni meclis üyelerinin tespiti ile eski üyelerin görevi sona erer.

 

ÖZÜRLÜLER MECLİSİNİN GÖREVLERİ:

MADDE:13-

a) Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik İcra Kurulu´nu seçmek,
b) Özürlülerin sorunları ile ilgili çalışmalar yapacak olan komisyonları seçmek
c) Özürlülerin sorunları ile ilgili toplantılar tertip etmek,
d) Belediye hizmetleri açısından tespit edilen eksiklikleri rapor etmek,
e) Çeşitli kültürel etkinlik ve formlar düzenlemek,
f) Seslerini kamuoyuna duyurup, sorunlarını gündeme getirmek için her türlü çalışmayı yapmak.

 

İCRA KURULU:

MADDE:14- İcra kurulu, meclise alınan kararları yürütmek üzere meclis üyeleri arasından seçilen 9 kişiden meydana gelir. İcra kurulu üyeleri seçimi müteakip kendi aralarından bir başkan 1 başkan yardımcısı bir de sekreter seçerler.
Bir kişi, Özürlüler Meclisi İcra Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir.

 

MADDE:15- Meclis çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler Belediye Halkla ilişkiler Müdürlüğünce yürütülür. Özürlülerin çalışmalarında yardımcı olmak üzere belediye tarafından danışman ve rehberler görevlendirilebilir.

 

YÖNETME VE YÜRÜRLÜK:

MADDE:16- Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanlığı yürütür.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013