KADIN MECLİSİ KURULUŞ YÖNETMELİĞİ

T.C.
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KADIN MECLİSİ
KURUCU YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ:

Madde : 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bağcılar Belediyesince kurulacak "Kadın Meclisi" nin kuruluşunu ve çalışma esaslarını belirlemektir.

 

KAPSAM:

Madde : 2- Bu yönetmelik; Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi´ni ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

 

DAYANAK:

Madde : 3- Bu yönetmelik; 1580 sayılı yasanın 1. Maddesi ile 15. 48. Maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR:

Madde : 4- Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye; Bağcılar Belediyesi´ni
b) Meclis; Bağcılar belediyesi Kadın Meclisini
c) Genel Kurul; Kadın Meclisi genel Kurulunu,
d) Başkanlık Divanı; Kadın Meclisini  sevk ve idare edecek olan Kadın Meclisi organını,
e) Komisyon; Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Kadın Meclisi organını,
f) İcra Kurulu; Kadın Meclisi´nin aldığı kararları uygulayan Kadın Meclisi organını ifade eder.

 

MECLİSİN AMACI:

Madde : 5- Kadın Meclisi´nin amacı; 
- Bağcılar´da yaşayan kadınların sorunlarını tespit edip, çözüm önerileri getirmek,
- Yaşadıkları kentin sorunları ile ilgilenmelerini sağlayarak iyi bir çevre bilinci edinmelerini temin etmek,
- Toplumun temelini oluşturan ailede, anne sorumluluğunu üstlenmenin önemini anlamak ve anlatmak,
- Milli ve Manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi için her türlü çalışmayı yapmaktır.

 

MECLİSİN OLUŞUMU:

Madde : 6- Kadın Meclisi; Bağcılar´da yaşayan kadınlardan oluşur. Belediyece yapılan duyuru üzerine dilekçe ile başvuran her tahsil seviyesindeki kadınların, kendi aralarında seçecekleri 45 üyeden meydana gelir.

 

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ:

Madde : 7- Kadın Meclisi; kendi arasından seçeceği bir meclis başkanı, bir meclis başkan vekili ve bir sekreter ile 6 yönetim kurulu üyesi tarafından yönetilir.

 

Madde : 8- Kadın Meclisi´nin çalışma düzeni, meclis organlarının   seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis  organlarının çalışma esasları Kadın Meclisi tarafından hazırlanacak "İçtüzük" ile belirlenir.

 

MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLME ŞARTLARI:

Madde : 9- Kadın Meclisi üyesi olabilmek için;
a) Bağcılar´da ikamet etmek,
b) Başvuru formunu doldurmak,(18 yaşından küçük olanlar için velisinin izni gerekir) yeterlidir.

 

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ:

Madde : 10- Meclis üyeliği;
a)
Üyenin istifası ile kendiliğinden,
b)  Yönetmelik ve içtüzük hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde ise, en az 5 üyenin teklifi üzerine, Meclis kararı ile sona erer.

 

MECLİSİNİN SÜRESİ:

Madde : 11- Kadın Meclisi´nin süresi, bir yıldır. Meclis, her yıl Aralık ayında, güncelleştirilmiş üyelerle yeniden toplanır.Yeni Meclis üyelerinin tespiti ile eskilerinin görevi sona erer.

 

MECLİSİN GÖREVLERİ:

Madde : 12
a) Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik İcra Kurulu´nu seçmek,
b) Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu´na rapor sunacak olan komisyonları seçmek,
c) Kanun, tüzük ve içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak, toplantılar yapmak,
d) Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek düzeltilmesini talep etmek,
e) Kermesler düzenlemek,
f) Çeşitli kültürel etkinlikler ve forumlar tertip etmek,
g) Çeşitli kampanyalar düzenlemek,
h) Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini dile getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapmak.

 

Madde : 13- Kadın Meclisi üyeleri Belediyenin tüm imkanlarından yararlanabileceklerdir. Belediye ayrıca, Kadın Meclisinin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Kadın Meclisi´ni tanıtıcı her türlü çalışmayı yapacaktır.

 

İCRA KURULU:

Madde : 14- İcra Kurulu, Meclis tarafından alınan kararları yürütmek üzere, meclis üyeleri arasından seçilen 9 kişiden oluşur.
İcra Kurulu Üyeleri, seçimi müteakip kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir de sekreter seçerler.
Bir kişi, Kadın Meclisi İcra Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir.

 

Madde : 15- Meclis çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler, Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğünce yürütülür.

 

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK:

Madde : 16- Bu yönetmelik; İstanbul Bağcılar Belediye Meclisince kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini, İstanbul Bağcılar Belediye başkanlığı yürütür.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013