ÇOCUK MECLİSİ KURULUŞ YÖNETMELİĞİ

T.C.
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇOCUK MECLİSİ
KURULUŞ YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ:

Madde :1- Bu yönetmeliğin amacı; Bağcılar Belediyesince kurulacak  olan Çocuk Meclisi´nin kuruluşunu ve çalışma esaslarını belirlemektir.

 

KAPSAM:

Madde : 2- Bu yönetmelik, Bağcılar Belediyesi Çocuk Meclisini ve Belediyenin ilgili birimlerini  kapsar.

 

DAYANAK:

Madde: 3- Bu yönetmelik,1580 sayılı yasanın 1. maddesi ile 15. maddesinin 14. 34. 80. fıkralarına istinaden hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR:

Madde : 4- Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye;
Bağcılar Belediyesini,
b) Çocuk Meclisi; Bağcılar Belediyesi Çocuk Meclisini,
c) Genel Kurul; Çocuk Meclisi Genel Kurulunu,
d) Başkanlık Divanı; Çocuk Meclisini sevk ve idare edecek olan Çocuk Meclisi organını,
e) Komisyon, Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi organını,
f) İcra Kurulu; Çocuk Meclisinin aldığı kararları uygulayan Çocuk Meclisi organını ifade eder.

 

AMACI:

Madde: 5- Çocuk Meclisi; İstanbul Bağcılar´da yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını,içinde yaşadığı ülkesini, milletini, milli,                  manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini düşünebilmelerini ve geleceklerine güvenle                 bakabilmelerini sağlamayı amaçlar. Ayrıca, Çocuk Meclisi; Bağcılar´ın sorunlarını ele alarak, çözüm yollarını araştırır ve elde edilen sonuçları Belediye başkanlığına sunar.

 

ÇOCUK MECLİSİ´NİN OLUŞUMU:

Madde : 6- Çocuk Meclisi; İstanbul Bağcılar´da yaşayan 8-15 yaş  grubu (kız-erkek karma) çocuklardan olmak üzere 45 üyeden oluşur. Bu üyeler Bağcılar İlçesinde mevcut resmi                    ve özel ilköğretim okullarında okuyan öğrenciler ile,zorunlu eğitimini bitirmiş olup, belirtilen yaş grubu içerisinde bulunan çocuklar arasından seçilen veya  doğrudan belediyeye müracaat edenlerden oluşur.

Öğrencilerin seçimi konusunda okul müdürlükleri ile işbirliği yapılır. Çocuk Meclisine  üye vermek isteyen okul idareleri, tespit edecekleri isimleri Belediye´ye bildirirler. Kendiliklerinden belediyeye çocuk meclisi üyesi olmak isteği ile baş vuranlarla, okullar tarafından seçilerek gönderilen üyeler, Meclis Salonunda toplanarak kendi aralarından 45  üye seçerler.

 

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ:

Madde: 7- Çocuk Meclisi; kendi arasından seçeceği Bir Meclis Başkanı, Bir Meclis Başkan Vekili Bir Sekreter ve 6 Yönetim kurulu üyesi tarafından yönetilir.

 

Madde : 8- Çocuk Meclisi´nin çalışma düzeni, meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esasları çocuk Meclisi tarafından  hazırlanacak "İç Tüzük" ile belirlenir.

 

ÇOCUK MECLİSİ ÜYELİĞİ VE SEÇİLME ŞARTLARI:

Madde : 9- Çocuk Meclisi üyesi olabilmek için,
a) 8-15 yaş arasında olmak,
b) Bağcılar´da ikamet etmek,
c) Velisinin muvafakatinin bulunması yeterlidir.

 

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ:

Madde : 10- Çocuğun 16 yaşından gün alması halinde kendiliğinden,  Meclis İçtüzük hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde  en az 5 üyenin teklifi üzerine meclis kararı ile sona erer.

 

ÇOCUK MECLİSİ´NİN SÜRESİ:

Madde : 11- Çocuk Meclisi´nin süresi 1 yıldır. Meclis her yıl Kasım   ayında güncelleştirilmiş üyelerle yeniden toplanır. Yeni Meclis üyelerinin tespiti ile eskilerinin görevleri sona erer.

 

ÇOCUK MECLİSİ´NİN GÖREVLERİ:

Madde :12- Meclis 5. maddede zikredilen amaçları gerçekleştirebilmek için şu çalışmaları yapar:
a) Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik icra kurulunu seçer,
b) Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu´na rapor sunacak olan komisyonları seçer,
c) Kanun, tüzük ve kendi içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak toplantılar tertip edebilir,
d) Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor eder,
e) Çocukların bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri Belediyeden talep eder.
f) Çeşitli kültürel etkinlikler ve forumlar tertip eder,
g) Çeşitli kampanyalar düzenler ve yürütür,
h) Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini gündeme getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapar.

 

Madde :13- Çocuk Meclisi üyeleri Belediyenin tüm imkanlarından yararlanabileceklerdir. Belediye ayrıca, Çocuk Meclisi´nin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Çocuk Meclisi´ni tanıtıcı her türlü çalışmayı yapar.

 

İCRA KURULU:

Madde : 14- İcra kurulu; Meclis tarafından alınan kararları yürütmek üzere meclis üyeleri arasından seçilen  9 kişiden meydana gelir. İcra kurulu üyeleri, seçimi müteakip kendi aralarından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir de sekreter seçerler.
Bir kişi, Çocuk Meclisi İcra Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir.

 

Madde :15- Meclis, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülür. Çocukların çalışmalarında yardımcı olmak       üzere, Belediye tarafından danışman ve rehber öğretmenler görevlendirilebilir.

 

MECLİSİN İLK TOPLANTISI:

Geçici Madde :1- Çocuk Meclisi´nin ilk toplantısı, bu yönetmeliğin İstanbul Bağcılar Belediye Meclisince kabulünden sonra, Belediyenin ilgili birimlerince seçilecek 45 üyenin katılımı ile yapılır. Bu Meclis, 6. maddede de belirtilen esaslara göre seçilecek yeni meclisin oluşumuna kadar görev yapar.

 

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK:

Madde : 16- Bu yönetmelik, Bağcılar Belediye Meclisi´nce kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini Bağcılar belediye Başkanlığı yürütür.

 

BAĞCILAR BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ İÇ TÜZÜK

- Çocuk Meclisi üyeleri; İlçemizde ikamet eden 8-17 Yaş gurubu içindeki çocuklardan oluşur.

- Çocuk Meclisine üye olmak için Belediyece yapılan duyuruya müteakip bir dilekçe ile gençlik meclisine başvurulur.

- Çocuk Meclisine üye olmak isteyenlerin tahsil durumlarına bakılmaz.

- Genel kurul, belediyece yapılan çağrı üzerine yılda bir defa, ekim ayı için toplanır.

- Genel kurul Belediye başkanı veya yerine görevlendirilen bir belediye yetkilisinin açılış konuşmasıyla başlar.

- Genel Kurul üyeleri arasından, genel kurulu yönetmek üzere, bir divan heyeti seçilir.Genel kurul Divan heyeti; bir divan başkanı,bir divan başkan yardımcısı ile iki divan katibinden oluşur.

- Genel Kurul üyeleri kendi arasından 45 kişiden oluşan "Çocuk Meclisi" üyelerini seçer.

- Seçimler kapalı veya işarı (açık) oylama sistemleri ile yapılabilir.

- Seçimler kapalı oylama ile yapılacaksa, gündemin seçim maddesine geçilmezden önce üç kişiden oluşan bir tasnif heyeti seçilir.

- Kapalı oylamalarda Her genel kurul üyesine, içinde bütün genel kurul üyelerinin bulunduğu bir çarşaf liste dağıtılır.Üyeler,bu çarşaf liste üzerinde 45 üyenin ismini işaretler. Oy verme bittikten sonra oyların tasnif işlemine geçilir. En çok oyu alan 45 kişi,yeni "Çocuk Meclisini" oluşturur.

- Oluşturulan Çocuk Meclisi en kısa süre içinde ilk olağan meclis toplantısı için toplanır.Toplantıda genel kuruldaki hükümler uygulanır.

- Meçlisinin ilk toplantısı Belediye başkanın veya yerine görevlendireceği bir belediye yetkilisinin açış konuşmasıyla başlar.

- Toplantıyı yönetmek üzere divan heyeti oluşturulur.(Divan başkanı, divan Başkan yardımcısı ile iki divan katibi seçilir.)

- Çocuk Meclisi kendi arasından, bir meclis başkanı, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter ile birlikte 9 kişiden oluşan çocuk meclisi yönetim kurulunu seçer.

- Çocuk Meclisinin yıl içindeki faaliyetleri dokuz kişiden oluşan, bu yönetim kurulu tarafından yürütülür.

- Yeni çalışma dönemi içinde yapılacak çalışma alanları ve bu alanlarda çalışma yapacak komisyonlar belirlenerek komisyonlar kurulur.

- Her  komisyon için dörder kişi seçilir.

- Komisyon kendi arasından bir başkan bir başkan yardımcısı ile bir sekreter seçerler.

- Komisyonlar çalışma konuları ile ilgili hazırladıkları raporları, kendilerine verilen süreler içinde meclis başkanlığına vermek zorundadır.

- Yılda iki defa şura toplantısı, yılda bir defada "Çocuk Şöleni" düzenlenir.Düzenlenen Çocuk Şöleninde ilçemizdeki başarılı öğrencilere ödüller verilir.

- Başkanlık divanı lüzum gördüğü durumlarda, Çocuk Meclisini toplantıya çağırabilir.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013