İZCİ KULÜBÜ MECLİSİ KURULUŞU YÖNETMELİĞİ

T.C.
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İZCİ KULÜBÜ MECLİSİ
KURULUŞ YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ:

Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı, Bağcılar Belediyesi´nce kurulacak "İzci Kulübü Meclisi"nin kuruluşunu ve çalışma esaslarını belirlemektir.

 

KAPSAM:

Madde : 2- Bu yönetmelik, Bağcılar Belediyesi İzci Kulübü Gençlik Meclisini ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

 

DAYANAK:

Madde : 3- Bu yönetmelik, 1580 sayılı yasanın 1. maddesi ile 15. Maddesinin 54. 72. 80. fıkralarına istinaden hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR:

Madde :4- Bu yönetmelikte geçen;

g) Belediye; Bağcılar Belediyesi´ni

h) Meclis; Bağcılar Belediyesi İzci Kulübü Meclisi´ni
i) Genel Kurul; İzci Kulübü Meclisi Genel kurulunu,

j) Başkanlık Divanı; İzci Kulübü Meclisi´ni sevk ve idare edecek olan İzci Kulübü Meclisi organını,

k) Komisyon; Genel kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan İzci Kulübü Meclisi organını,

l) Yönetim Kurulu; İzci Kulübü Meclisi´nin aldığı kararları uygulayan İzci Kulübü Meclisi organını ifade eder.

 

İZCİ KULÜBÜ AMACI:

Madde: 5- İzci Kulübü Meclisi´nin amacı;

- Sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, çevreye ve doğaya karşı duyarlı olmayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, yaparak ve yaşayarak öğreten izciliği ilçemizde sevdirmek  ve yaygınlaştırmak.
- Gençlerimizin Ruhen ve bedenen gelişmesine, Kişiliklerini ve özgüvenlerini kazanmalarına katkıda bulunmak.
- Hafta sonu yaz ve kış kampları düzenlemek.
- Çevre bilincinin oluşması ve gelişmesi için çalışmak.
- Kötü alışkanlıklarla mücadele etmek.
- Tatil yapma fırsatı bulamayan çocuklarımıza ve gençlerimize yapılacak hafta sonu, yaz ve kış kamplarımızla tatil imanı sağlamak.
- Kültür gezileri düzenlemek, ulusal ve uluslar arası kamplara katılmak.
- İlçemizde izcilik faaliyetlerinde bulunan diğer izci guruplarının çalışmalarını desteklemek.
- Milli ve manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi için her türlü çalışmayı yapmaktır.

 

KAPSAM:

- İzci Kulübünün çalışmaları Bağcılar´ da ikamet eden ve izciliğe ilgi duyan 07-24 yaş arası çocuk ve gençleri kapsamakla birlikte, yönetim kurulunda 24 yaşın üzerinde olanlarda görev alabilir.

- İzci Kulübü´nün çalışmalarına Bağcılar İlçesinde ikamet edenler katılabilirler.

 

MECLİSİN OLUŞUMU:

Madde :6- İzci Kulübü Meclisi; Bağcılar´da yaşayan 07-24 yaş Grubundaki çocuk ve gençler ile izciliğe ilgi duyan vatandaşlardan oluşur. Belediyece yapılan duyuru üzerine dilekçe ile başvuranların, kendi aralarından seçecekleri 45 üyeden meydana gelir.

 

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ:

Madde : 7- İzci Kulübü Meclisi;ilk Toplantısında kendi arasından seçeceği bir meclis başkanı, bir meclis başkan vekili ve iki meclis başkanlık ivanı üyesi tarafından yönetilir.

İlk Meclis toplantısında Dönem içinde meclis çalışmalarını yönetecek olan Bir meclis başkanı, bir başkan vekili ve bir sekter ile 6 üyeden oluşan 9 kişilik yönetim kurulunu seçer.

Yönetim kurulu başkanlığına bir kişi ancak iki dönem seçilebilir.

 

Madde : 8- İzci Kulübü Meclisi´nin çalışma düzeni, meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esasları, İzci Kulübü Meclisi tarafından hazırlanacak "İçtüzük" ile belirlenir.

 

MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLME ŞARTLARI:

Madde: 9- Gençlik Meclisi üyesi olabilmek için,
d) 07-24 yaş arasında olmak,
e) Bağcılar´da ikamet etmek,
f) Başvuru formunu doldurmak,(18 yaşından küçükler için velisinin izni gerekir) yeterlidir.

 

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ:

Madde : 10- Meclis üyeliği; üyenin istifası ile veya 26 yaşından gün alması halinde kendiliğinden, yönetmelik ve içtüzük hükümlerine aykırı davranması halinde ise, en az 5 üenin teklifi üzerine meclis kararı ile sona erer.

 

MECLİSİN SÜRESİ:

Madde :11- İzci Kulübü Meclisi´nin süresi bir yıldır. Meclis her yıl Ekim ayında, güncelleştirilmiş üyeler ile yeniden toplanır. Yeni Meclis üyelerinin tespiti ile eskilerinin görevi sona erer.

 

MECLİSİN GÖREVLERİ:

Madde :12-
i)
Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik İcra kurulu´nu seçmek,
j) Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu´na rapor sunacak olan komisyonları seçmek,
k) Kanun, tüzük ve içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak toplantılar tertip etmek,
l) Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek düzeltilmesini talep etmek,
m) Gençlerin bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri belediyeden talep etmek,
n) Çeşitli kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetler düzenlemek,
o) Çeşitli kampanyalar düzenlemek,
p) Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini gündeme getirmek için  gereken her türlü çalışmayı yapmak.

 

Madde : 13- İzci Kulübü Meclisi üyeleri; Belediyenin tüm imkanlarından Yararlanabileceklerdir. Belediye ayrıca, İzci Kulübü Meclisi´nin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve tanıtıcı her türlü çalışmayı yapacaktır.

 

YÖNETİM KURULU :

Madde :14- İcra Kurulu; Meclisçe alınan kararları  yürütmek üzere Meclis üyeleri arasından seçilen 9 kişiden meydana gelir. İcra kurulu üyeleri, seçimi müteakip, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir de sekreter seçerler. Bir kişi, İzci Kulübü İcra Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir.

 

Madde : 15- Meclis, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler, Belediye Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülür.

 

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK:

Madde : 16- Bu yönetmelik, Bağcılar Belediye meclisi tarafından kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini, Bağcılar belediye Başkanlığı yürütür.


BAĞCILAR BELEDİYESİ İZCİ KULÜBÜ

İÇ TÜZÜK

- İzci kulübü üyeleri; İlçemizde ikamet eden 18-24 yaş gurubu içindeki gençlerden oluşur.

- İzci kulübüne üye olmak için Belediyece yapılan duyuruya müteakip bir dilekçe ile gençlik meclisine başvurulur.

- İzci kulübüne üye olmak isteyenlerin tahsil durumlarına bakılmaz.

- Genel kurul, belediyece yapılan çağrı üzerine yılda bir defa, ekim ayı için toplanır.

- Genel kurul Belediye başkanı veya yerine görevlendirilen bir belediye yetkilisinin açılış konuşmasıyla başlar.

- Genel Kurul üyeleri arasından, genel kurulu yönetmek üzere, bir divan heyeti seçilir. Genel kurul Divan heyeti: Divan başkanı, divan başkan yardımcısı ve iki divan katibinden oluşur.

- Genel Kurul üyeleri kendi arasından 45 kişiden oluşan "İzci kulübü" üyelerini seçer.

- Seçimler kapalı veya işarı (açık) oylama sistemleri ile yapılabilir.

- Seçimler kapalı oylama ile yapılacaksa, gündemin seçim maddesine geçilmezden önce üç kişiden oluşan bir tasnif heyeti seçilir.

- Kapalı oylamalarda her genel kurul üyesine, içinde bütün genel kurul üyelerinin bulunduğu bir çarşaf liste dağıtılır. Üyeler, bu çarşaf liste üzerinde 45 üyenin ismini işaretler. Oy verme bittikten sonra oyların tasnif işlemine geçilir. En çok oyu alan 45 kişi, yeni "İzci kulübü" Meclisini oluşturur.

- Oluşturulan İzci Kulübü Meclisi en kısa süre içinde ilk olağan meclis toplantısı için toplanır. Toplantıda genel kuruldaki hükümler uygulanır.

- İzci kulübünün ilk toplantısı Belediye başkanın veya yerine görevlendireceği bir belediye yetkilisinin açış konuşmasıyla başlar.

- Toplantıyı yönetmek üzere bir divan heyeti oluşturulur.(Divan başkanı, divan Başkan yardımcısı ile iki divan kâtibi seçilir.)

- İzci Kulübü kendi arasından, bir kulüp yönetim kurulu başkanı, bir başkan vekili, bir sekreter ile 6 üyeden oluşan 9 kişilik yönetim kurulu seçilir.

- İzci kulübünün yıl içindeki faaliyetleri, bu 9 kişilik yönetim kurulu tarafından yürütülür.

- Yeni çalışma dönemi içinde yapılacak çalışma alanları ve bu alanlarda çalışma yapacak komisyonlar belirlenerek, komisyonlar kurulur.

- Her komisyon için dörder kişi seçilir.

- Her komisyon kendi arasından bir başkan bir başkan yardımcısı ile bir sekreter seçer.

- Komisyonlar çalışma konuları ile ilgili hazırladıkları raporları, kendilerine verilen süreler içinde kulüp başkanlığına vermek zorundadır.

- İzci Kulübü Belediye Başkanlığı uygun gördüğünde sene içinde devamlı dönem içi çalışmalar, hafta sonu,yaz ve kış kampları düzenleyebilir.

- Yılda iki defa şura toplantısı, düzenlenir. Başkanlık divanı lüzum gördüğü durumlarda, Gençlik Meclisini toplantıya çağırabilir.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013