ÇEVRE KULÜBÜ KURULUŞ YÖNETMELİĞİ

T.C.
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KULÜBÜ
KURULUŞ YÖNETMELİĞİ


AMAÇ:

Madde:1- Bu yönetmeliğin amacı, Bağcılar Belediye´since kurulacak olan "ÇEVRE KULÜBÜ" kuruluş ve çalışma esaslarını  belirlemektir.

 

KAPSAM:

Madde: 2- Bu yönetmelik, Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü´nün  ilgili birimlerini kapsar.

 

DAYANAK:

Madde : 3- Bu yönetmelik, 1580 sayılı Belediyeler Yasası,15.maddesinin, umuma ait olan yerlerin temizliği, çevreye ve sağlığa zarar veren şeylerin giderilmesi ve çevrenin korunmasını amir, 1-10-21-23 nolu fıkralarına istinaden hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR:

Madde : 4- Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye; Bağcılar Belediyesi´ni,
b) Çevre kulübü; Bağcılar Belediyesi Çevre kulübünü,
c) Gönüllü denetçiler; Çevre Kulübü, Gönüllü Çevre Denetçilerini
d) Genel Kurul; Çevre Kulübü Genel Kurulunu,
e) Yürütme Kurulu; Çevre Kulübü Yürütme Kurulunun ifade eder.

 

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde : 5- Bu yönetmelik, Bağcılar Belediye Meclisi´nin kabulünden sonra yürürlüğe girer ve bu yönetmelik hükümlerini Bağcılar Belediye Başkanlığı yürütür.

 

ÇEVRE KULÜBÜ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

Madde : 6- Çevre Kulübü üyeleri, her mahalleden muhtar, mahalledeki resmi ve özel eğitim Kurumlarının müdürleri, varsa sağlık ocağı müdürü ve mahalledeki mevcut camilerin imamlarından oluşacak bir kurul tarafından  önerilen isimler arasından, belediyemizce seçilen 45 kişiden oluşur.

Bu üyeler Çevre genel Kurulunu oluştururlar. Bağcılar Belediye Başkanı, Başkan yardımcıları ve birim müdürleri kulübün tabii üyeleridir.Genel Kurul üyeliğinin süresi 1 yıldır.

Genel kurul,her yıl Kasım ayında toplanır. Genel Kurul, kendi üyeleri arasından seçilen, 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı 2 de katipten oluşan bir başkanlık divanınca yönetilir.

 

GENEL KURULUN GÖREVLERİ:

Madde : 7-

a) Çevre kulübü Yürütme Kurulunu seçmek,
b) Çevre konusunda izlenecek çalışma programlarını tespit etmek,

 

KULÜP ÜYELİĞİNE SEÇİLME ŞARTLARI:

Madde: 8-

a) Bağcılar´da ikamet etmek,
b) Çevre olumsuzlukları konusunda duyarlı olmak,
c) Üyelik başvuru formunu doldurmak.


KULÜP ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ:

Madde : 9-

a) Üyenin yazılı talebi ile,
b) Yönetmelik ve içtüzük hükümlerine muhalefet hallerinde de, yürütme Kurulu kararı ile üyelik sona erer.


ÇEVRE KULÜBÜ YÜRÜTME KURULU:

Madde :10- Çevre Kulübü Yürütme Kurulu, Çevre kulübü Genel Kurulu tarafından seçilen 9 kişiden oluşur. Seçilen bu üyeler, seçimi müteakip kendi aralarından, 1 Başkan, 2 Başkan yardımcısı 1 de Sekreter seçerler.
Bir kişi, Çevre Kulübü Yürütme Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir.

 

ÇEVRE KULÜBÜ´NÜN GÖREVLERİ:

Madde :11-

a) İlçe sınırları içerisinde çevre kirliliğine mani olmak,

b) Yanlış ve sorumsuz tutumlardan dolayı zarar gören çevrenin ıslahında yardımcı olmak ve katılımda bulunmak,

c) Halkımızda, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızda çevre bilincinin oluşmasını sağlamak,

d) Her türlü çevre olumsuzlukları konusunda halkı aydınlatmak, uyarmak ve bilinçlendirmek. Bunu temin için eğitici broşürler, filmler, slaytlar, CD´ler hazırlamak, hazırlatmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin ederek halka dağıtmak,

e) Çevre temizliği, çevre koruma,çevre kirliliğiyle mücadele gibi konularda seminerler, konferanslar, panel ve açık oturumlar düzenlemek,

f) Çevrenin korunması konusunda kampanyalar, yarışmalar düzenleyerek halkı teşvik etmek,

g) Çevre konusunda, levha, pankart, afiş v.s. hazırlatıp asılmasını sağlayarak, halkı bilinçlendirmek,

h) Çevrenin güzelleştirilmesi ve estetik kazandırılması için çalışmalar yapmak,

i) Diğer çevreci kuruluşlarla istişareler ve iş birliği yapmak.

 

GÖNÜLLÜ ÇEVRE DENETÇİLERİ:

Madde :12- Gönüllü Çevre Denetçileri, Çevre kulübü Yürütme Kurulunca, Çevre Kurulu üyeleri arasından, çevre kirliliği konusunda bilgi ve birikimi bulunan üyelerden seçilir.

 

GÖNÜLLÜ ÇEVRE DENETÇİLERİNİN GÖREVLERİ:

Madde : 13-
a)
Çevresindeki olumsuzlukları tespit etmek ve ilgili formu doldurmak,
b) Bu formu derhal Çevre Kulübü Yönetim Kurulu´na iletmek,
c) Acil hallerde durumu telefonla da Çevre Kulübü yetkililerine bildirmek.

 

GÖNÜLLÜ ÇEVRE DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Madde : 14- Gönüllü Çevre denetçileri, Çevre Kulübü´nün organizesiyle görevlerini nasıl yerine getirecekleri ve görevin ifası sırasında nelere dikkat edecekleri  hususunda eğitime tabi tutulurlar.

 

GÖNÜLLÜ ÇEVRE DENETÇİSİNİN GÖREVİNİN SONA ERDİRİLMESİ:

Madde : 15- Görevini kötüye kullandığı ve bir gönüllü çevre  denetçisine yakışmayan tavırlar sergilediği tespit edilen Gönüllü Çevre Denetçisinin kartı elinden alınarak yetkisi sona erdirilir.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013