YARDIM YÖNETMELİĞİ

T.C.
İSTANBUL İLİ
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

Amaç
MADDE 1-  (1)
Bu Yönetmelik Bağcılar Belediyesi sınırları dahilinde ihtiyaç sahiplerine verilecek ayni ve nakdi yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemek için düzenlenmiştir.

 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;
  Bağcılar Belediyesi sınırları dahilinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılayamayan ve Belediye tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda muhtaç oldukları belirlenen kişileri kapsar.

 

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik;
03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 15. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve ilgili diğer yardımlarla ilgili Kanunlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
Belediye:
Bağcılar Belediye Başkanlığını
Yönetmelik: Bağcılar Belediyesi Muhtaç Kimselere Yardım Yönetmeliğini,
Muhtaç Kimse: Bu Yönetmelik kapsamında yardıma ihtiyaç olan vatandaşları,
Belediye Başkanı: Bağcılar Belediye Başkanını,
Belediye Meclisi : Bağcılar Belediye Meclisini ifade eder.

 

Yardımlar
MADDE 5-
Asker Ailesi yardımı:
4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun kapsamındaki yapılan yardımları,
Eğitim Yardımı: Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından yapılan tüm eğitim yardımlarını,
Sağlık Yardımları: Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından yapılan her türlü sağlık yardımlarını,
Genel Yardımlar: Asker Ailesi Yardımı, Sağlık Yardımı, Eğitim Yardımı dışında kalan ve Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecek yardımları ifade eder.

 

Müracaat Şekli
MADDE 6- (1)
Yardım talebinde bulunmak isteyenler, bağlı oldukları Mahalle Muhtarlıklarından alacakları ikametgah ve fakirlik belgesi ile birlikte talep ettikleri yardıma ilişkin dilekçe ile Bağcılar Belediye Başkanlığına başvurabilirler.

Eğitim Yardımı talep ediyorsa; bunlara ilaveten okuldan alınacak öğrenim belgesi ve talep edilen diğer bilgileri.

Sağlık yardımı talep ediyorsa, ilgili Sağlık kuruluşundan onaylı Rapor ve talep edilen diğer belgeler.

Asker Ailesi yardımı talep ediyorsa; 4109 sayılı Kanunda istenilen belgeleri.


 
Muhtaç durumda olduğu halde yardım komisyonuna bizzat Müracaat Edemeyenler
MADDE 7- (1)
Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle; Belediyeye Müracat edemeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarların, cami imamlarının, öğretmenleri, yakınlarının, Belediye Meclis üyelerinin, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatları kabul edilir.

 

Müracaatların Değerlendirilmesi
MADDE 8- (1)
Yardımlar için yapılan müracaatlarda dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler Belediye tarafından yapılan Kent Bilgi sistemi veri tabanı altlık olarak kullanılır. Bu Yönetmeliğin eki olan Ekonomik derece puan kriterleri formu doldurularak değerlendirme yapılacak kişiler Belediyece re´sen tespit edilir.

Ayrıca; Belediye bu araştırmayı kolluk, Defterdarlık, Tapu Sicil Müdürlüğü ve Muhtarlık nezdinde de yaptırabilir. Müracaatların değerlendirmesi aşamasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kayıtlarından da istifade edilebilir.

 

Muhtaçlık Dereceleri
MADDE 9- (1)
Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve bu Yönetmeliğin eki kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilerek, yardım miktarına göre yardımlar yapılacaktır.


 
Genel Hükümler
MADDE 10-
Belediye yardımları nakdi ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi kısmen ayni de yapılabilir. Yardımlar devamlı, belirli aralıklarla veya defaten yapılabilir. Kimlere nasıl ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına Belediye Encümeni tarafından karar verilir. Yapılacak ayni ve nakdi yardımlar Belediye Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanır. Yapılacak müracaatlarda gerekli bilgi ve belgeler Belediye tarafından mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek şekilde temin edilir.


 
Özel Hükümler
MADDE 11- (1)
Bu Yönetmelik kapsamına giren yardımlara ilişkin olarak, Belediye tarafından yönetmelik çerçevesinde yönetmelik çıkarabilir.

 

Ekler
MADDE 12- (1)
Belediye tarafından oluşturulacak olan ekonomik derece puan kriterleri formu bu yönetmeliğin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Yürütme
MADDE 13- (1)
Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Yürürlük
MADDE 14- (1)
Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından kabulü ile yürürlüğe girer.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013