KONUT YÖNETMELİĞİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ KONUT (LOJMAN) YÖNETMELİĞİ

 

08.12.2006 gün ve 232 sayılı / 04.01.2007 gün ve 4 sayılı Meclis Kararları ile onaylanmıştır.

 

Madde-1) : AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, Bağcılar Belediyesi konutlarının kurum personeline tahsis şekli oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usul esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları tespit etmektir.

 

Madde-2) : KAPSAM

Bu yönetmelik kurum personelinin yararlanması için ilçenin içinde veya dışında konut inşaa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle konut temin edilen konutların tahsisi ile ilgili temel esasları kapsar.

 

Madde-3) : TANIMLAR

Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Yetkili Makam : Konutun istekliler arasında paylaşımını yapan Müdürlük.
b) Yetkili Komisyon : En az 3 kurum idarecisinden oluşan lojman dağıtım komisyonu.
c) Makam : Başkanlık Makamı.
d) Yönetici : Her blok oturanlarının müşterek hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için kendi aralarında seçtikleri kişi veya kişileri ifade eder.

 

Madde-4) : KİRALAMA

Belediye gerekli hallerde konut kiralayabilir.

 

Madde-5) : KONUT TÜRLERİ

Belediye konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen 4 (dört) gruba ayrılır:

 

a) Özel Tahsisli Konutlar : Belediyenin temsil özelliği olan makamda bulunan çalışanına vereceği konut, özel tahsisli konutlardır. Özel tahsisli konutta oturma süresi görev süresi ile sınırlıdır. Görev sona erdiğinde oturma süresi de sona erer.
b) Görev Tahsisli Konutlar : Belediyede görev yapan müdürlere verilen konutlar görev tahsisli konutlardır. Bu konutlardan yaralanma şekli görev süreleri ile sınırlıdır. Görevi sona erdiğinde oturma süresi de sona erer.
c) Sıra Tahsisli Konutlar : Belediyede çalışma süresi 2 tam yılı dolduran memurlar, puan durumu dikkate alınarak konutlardan istifade ettirilirler. Bu şekilde sıra tahsisli olarak kendilerine konut tahsis edilen memurların konutta oturma süreleri 5 tam yıldır. 5. yılın sonunda eğer konut talep eden personel olmaz ise halihazırda konutta oturan memur, konut talebi oluncaya kadar oturmaya devam edebilir. Bekar olanlar, eşi çalışanlar ve kendi adına veya eşi adına bağımsız bir konutu bulunan personel konuttan yararlanamaz.
d) Hizmet Tahsisli Konutlar : Başkanlığın makam şoförü ve koruma görevlisine verilen konuttur. Bu şekilde tahsis edilen konutta oturma süresi görevin sona ermesiyle sonlanır.

 

Madde-6) : KONUTLARIN TAHSİS ŞEKLİ

a) Özel Tahsisli : Özel tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmasına gerek yoktur. Bu göreve atanmış olmak yeterlidir. Meclis Üyeleri arasından Başkan Yardımcısı olarak atanan kişilere verilen konutlar özel tahsisli konuttur.
b) Görev Tahsisli : Görev tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararına gerek yoktur. Atama kararı aynı zamanda tahsis kararını da kapsar. Yeteri kadar görev tahsisli olarak verilecek konutun olmaması halinde; kurum ya isteklileri puanlamaya tabi tutar ya da dışarıdan konut kiralamak suretiyle çözer. Boşalan görev tahsisli konutun fiilen boşalmasından sonra yeni hak sahiplerine tahsisi yapılır.
c) Sıra Tahsisli : Sıra tahsisli konutlar, şartları konutta oturmaya müsait olanların puanlama sırasına göre konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin de eşitliği halinde komisyonca kura ile konut tahsis edilir. Oturma süresini doldurup fiilen boşaltılan konut 30 gün içinde yeni hak sahibine tahsis edilir.

 

Madde-7) : KONUTTA BİRLİKTE OTURABİLECEKLER

Konutlarda oturanların yanlarında kendisinin veya eşinin 1. dereceye kadar akrabaları oturabilir.

 

Madde-8) : TAHSİSİN TEBLİĞİ

Konut dağıtım komisyonunun konut tahsis kararı, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde görevli birim tarafından resmi yazı ile tahsis edilen personele bildirilir.

 

Madde-9) : KONUTLARIN TESLİMİ VE KONUTLARA GİRİŞ

Konut tahsis edilen personele konutun teslim tarihinden itibaren kira bedelleri ilgilinin ücretinden bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir. Kesilen bu bedel belediye bütçesine gelir kaydedilir.

 

Konutlar yetkili birimce "konut giriş tutanağı" düzenlenerek ilgilisine imza karşılığı teslim edilir.

 

Bu giriş tutanağı; konuta girişte kira sözleşmesi, çıkışta ise geri alım tutanağı yerine geçer. Ancak konutta zarar ziyan varsa bu bedel oturandan tahsil edilir. Tahsis olmadan konutun anahtarı teslim edilmez. Konutun teslim tarihinden itibaren kira işlemeye başlar.

 

Kendisine konut tahsis edilen personel meşru mazeret dışında en geç 15 gün içinde konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu taktirde konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.

 

Madde-10) : TAHSİS KOMİSYONU KURULMASI

Komisyon kararını gerektiren konutların, oturmaya hak kazananlara tahsisini gerçekleştirmek amacı ile en az 3 asil, 2 yedek üye olmak üzere Başkanlık Makamının onayı ile "konut tahsis komisyonu" kurulur.

 

Madde-11) : TAHSİS KOMİSYONUNUN ÇALIŞMASI

Tahsis komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsis isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazananların durumunu tetkik eder. Hak kazananlar için tahsis kararı alır. Konut tahsis kararı ekseriyetle alınır.

Konut tahsis komisyonunun sekreterya işleri konut tahsis işlemlerini yürüten birimce yürütülür.

 

Madde-12) : KONUTLARIN AYLIK KİRA BEDELLERİ

Konutların kira bedelleri, en az 3 asil, 2 yedek üye ile oluşturulacak bir kira tespit komisyonunun belirleyeceği bedel üzerinden Başkanlık Makamının onayını müteakip kesinlik kazanır ve her yılbaşından itibaren uygulanır. Konut tahsis komisyonu, kira tespit komisyonu olarak da görev yapabilir. Bu komisyon piyasa şartlarını dikkate alarak sosyal yardım amacını da göz önünde bulundurarak kira tespitinde bulunur.

 

Madde-13) : BELEDİYECE KARŞILANACAK GİDERLER

Misafirhane olarak ayrılan dairelerin tüm giderleri ile konutların kalorifer, hidrofor, asansör, çatıların yapım ve yenilenmesi giderleri, her beş yılda bir konutların boya ve badana giderleri Belediyece karşılanır. Konutlarda oturanlar, yapılması Belediyece uygun görülen onarımın yapılmasına engel olamazlar.

 

Madde-14) : KONUTTA OTURANLARIN KARŞILAYACAĞI GİDERLER

a) Konutu kullanan tarafından kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi, hor kullanmadan kaynaklanan zarar ve ziyan giderleri,
b) Ortak kullanım alanlarının aydınlatma, otomat, konutların elektrik, su, gaz, kapıcı ve temizlikçi giderleri, dairelerin iç boyaları
konut tahsis edilenler tarafından karşılanır.

 

Madde-15) : KONUTTAN ÇIKARILMA

Konutta oturanın oturma süresi dolduğunda konutu boşaltmaz ise tahsise yetkili makam söz konusu konutun boşaltılmasını mülki amirden talep edebilir. Bu başvuru üzerine konut emniyet güçleri marifetiyle bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işlemini durdurmaz. Süreleri dolup oturulmaya devam edilirse zorla boşaltma tarihine kadar geçen süreye ait kira bedeli o semtteki emsal kira bedeli üzerinden ve emsal kiraların iki katı olarak tahsil edilir. Bu durumda rayiç kira bedelini belirlemeye kira tespit komisyonu yetkilidir.

 

Konutun tahsisi yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışta bulunanlara yazılı uyarı yapılır. Uyarıya rağmen durumunda düzelme görülmeyen konut derhal boşalttırılır.

 

Madde-16) : KONUTLARDA OTURANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Kendisine konut tahsis edilen kiracılar, konutta oturdukları süre içinde aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadırlar:

 

a) Konutta oturanların huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunmazlar.
b) Site Yönetimi tarafından tespit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi ile ilgili kurallara titizlikle uymaları gerekir.
c) Oturduğu konutu kısmen veya tamamen kiraya veremez.
d) Konutun herhangi bir bölümünde tadilat yapılamaz.
e) Konutun içinde veya dışında hayvan bulundurulamaz.

Yukarıdaki hususlara uyulmaması halinde konuttan çıkarılma gerekçesidir.

 

Madde-17) : KİRA TESBİT KOMİSYONUNUN ÇALIŞMASI

Kira tespit komisyonu her yıl Aralık ayının ilk haftası içinde toplanıp kira miktarını tespit eder. Tespit edilen kira miktarı, izleyen aydan itibaren uygulamaya konulmak üzere Hesap İşleri Müdürlüğüne bildirilir.

 

Madde-18) : YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde-19) : YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Bağcılar Belediyesi ve ilgili birim Müdürlüğü yürütür.

 

EK 1 : Puanlama cetveli
EK 2 : Konut Giriş Tutanağı
EK 3 : Konut Talep Beyannamesi

 


EK:1


SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN
PUANLAMA CETVELİ

 

a) Bağcılar Belediyesinde geçen her yıl için (+5) puan
b) Daha önce çalıştığı kurumda konutta oturmuş ise oturduğu her yıl için (-3) puan
c) Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+5) puan
d) Eşi ve çocukları dışında kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı 1. dereceye kadar akrabaların her birisi için (+1) puan
e)
Bağcılar Belediyesinde doldurduğu 5 tam hizmet yılından sonraki her bir hizmet yılı için (+3) puan
f) Derece durdurma cezası veya her hangi bir disiplin cezası almış olmak (-10) puan

 

EK:2


BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KONUT GİRİŞ TUTANAĞI

 

1) Personelin Adı Soyadı :
2) Görevi   :
3) Konut Tahsis Tarihi :
4) Konuttan Çıkma Tarihi :
5) Konut Blok No  :
6) Konut Daire No  :
7) Konut Aylık Kira Bedeli :

 

 Yukarıda tanımlanan konutu aşağıdaki şartlarla teslim aldım.

 

a) Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından adıma tahsis edilen konutu "Bağcılar Belediyesi Konut Yönetmeliği " hükümlerine göre kullanmayı ve bu yönetmelik hükümlerine uymayı.
b) Konutu teslim aldığım şekilde teslim etmeyi.
c) Konutu boşaltmamdan sonra idare tarafından tespit edilen zarar ve ziyanı itiraz etmeden ödeyeceğimi.
d) Konutta mevcut olan aşağıda belirtilen demirbaş eşyaları aldığım şekilde teslim etmeyi

 

Taahhüt ve kabul ettiğimi beyan ederim.


          Adı ve Soyadı
                  İmza

 

EK:3

KONUT TALEP BEYANNAMESİ

 

1) Adı Soyadı   :
2) Görev ünvanı ve yeri :
3) Kurum Sicil No  :
4) Ev Adresi   :
5) Kadro Derecesi  :
6) Bağcılar Belediyesinde Göreve Başladığı Tarih:
7) Daha önce çalıştığı kurumda konuttan yararlandı ise oturduğu süre:
8) Medeni hali   :
9) Çocuk sayısı   :
10) Eşi ve çocukları dışında konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin sayısı:
11) Konutun bulunduğu il ve ilçede kendisinin, eşinin ve çocuğunun oturmaya elverişli konutu olup olmadığı:
12) Derece yükselmesinin durdurulması veya bir disiplin cezası alıp almadığı:
13) Bağcılar Belediyesi dışındaki kurumlarda çalıştığı süreler:

    ..........................................
    ..........................................
    ..........................................
  
14) Eşinin, çocuklarının ve birlikte oturacağı 1. dereceye kadar akrabalarının

 

 Adı Soyadı          Doğum Yeri ve Tarihi     Tahsil Durumu ve Mesleği
 ............................      .....................................     .................................
 ............................      .....................................     ..................................
 ............................      .....................................     .................................
 ............................      .....................................     ..................................
 ............................      .....................................     .................................
 ............................      .....................................     ..................................
 ............................      .....................................     .................................
 ............................      .....................................     ..................................

 

           Adı Soyadı
                 İmza

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013