ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
İSTANBUL İLİ
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç-Kapsam ve Tanımlar

AMAÇ:
MADDE 1:
Bu yönetmeliğin amacı 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği " Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları"na göre düzenleme yapılması amacıyla, 05/04/2007 tarih ve 104 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yeniden oluşturulanÇevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM:
MADDE 2:
Bu yönetmelik Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün; görev, yetki ve çalışma usulü ile birlikteişleyişini kapsar.

YASAL DAYANAK :
MADDE 3:
22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar" hakkındaki kararı gereğince 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddelerine istinaden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün yeniden oluşturulması nedeniyle 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (m) bendi gereğince Müdürlüğün; Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

TANIMLAR
MADDE 4:

a) Belediye Başkanlığı: Bağcılar Belediye Başkanlığını,
b) Müdürlük: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,
c) Personel: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün tüm personelini,
d) Meclis: Bağcılar Belediye Başkanlığı Meclisini,
e) Encümen: Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümenini,
f) Çevre Temizlik Kalemi: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Kemalpaşa Sosyal Tesislerde Bulunan Kalem Bürosunu,
g) Çevre Temizlik Bürosu: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Kemalpaşa Sosyal Tesislerde bulunan Bürosunu,
h) Çevre Denetim Bürosu: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Başkanlık binasında Bulunan Çevre Denetim Bürosunu,
i) Çevre Denetim Kalemi: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Başkanlık Binasında bulunan Çevre Denetim Kalem Bürosunu,
j) Dış Görev Ekibi: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün personeli olup İlçemizdeki Kamu Kuruluşları ile Belediye Başkanlığımızın diğer birimlerinde çalışan ekibini,
k) Boya Ekibi : Kemalpaşa Sosyal Tesislerde bulunan Boyama ekibini,
l) Yıkama Ekibi: Kemalpaşa Sosyal Tesislerde bulunan yıkama ekibini,
m) Geri Hizmet Birimi: Kemalpaşa Sosyal Tesislerde çalışan personeli,
n) Bölge Süpürme Ekibi: Kemalpaşa Sosyal Tesislerde bulunan süpürme ekibini,
o) Kaynak Ekibi: Kemalpaşa Sosyal Tesislerde bulunan kaynak ekibini,
p) Moloz Toplama Ekibi: İki Zabıta memuru ve işçi personelden oluşan ekibini,
r) Çöp Konteynırı Yerleştirme ekibi: Kemalpaşa Sosyal Tesislerde bulunan ekibi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Yönetim Planı, Müdürlük Görev ve Yetkileri

KURULUŞ VE YÖNETİM PLANI
MADDE 5 : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlük büroları aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.
a) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü,
b) Çevre Temizlik Kalemi,
c) Çevre Temizlik Bürosu,
d) Çevre Denetim Bürosu,
e) Çevre Denetim Kalemi,
f) Dış Görev Ekibi,
g) Boya Ekibi,
h) Yıkama Ekibi,
i) Geri Hizmet Birimi,
j) Bölge Süpürme Ekibi
k) Kaynak Ekibi,
l) Moloz Toplama Ekibi,
m) Çöp Konteynırı Yerleştirme Ekibi,

MÜDÜRLÜK GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 6:

1) Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürünün Görevleri:
a)
Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırırarak bu programlara göre sevk ve idareyi yapar, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar. Birinci sicil amiri olarak; personele sicil notu verir, çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeyi yapar, varsa ceza ve mükafat için üst makamlara teklifte bulunur.
b) Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
c) Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.
d) Müdürlüğe dış ve iç birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar.
e) Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
f) Müdürlük demirbaş ayniyat defterinin tutulmasını sağlatır, her yıl icmal ve tadat tablolarının İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne gönderilmesinin kontrolünü yapar.
g) Bölgede çalışan ekipleri denetleyerek eksikliklerin giderilmesini sağlamaktır.

Çevre Denetim Kalemi:
a) Gelen-giden bütün evrakları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne çıkararak havalesini yaptırdıktan sonra kaydını yapar, havale edilen yazının ilgili personele tebliğini yapar, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlar, cevabi yazının müdürlükte kalan nüshasının arşivlenmesini sağlar.
b)Müdürlükte çalışan memur personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapar.
c) Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlar.
d) Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Yönetmeliği Çerçevesinde hafriyat kamyonlarına Taşıma izin Belgesi düzenler.
e) Yapı Ruhsatı alan mükelleflerin çıkan hafriyatlarını, çevre kirliliğine meydan vermeden döküm sahalarına ulaştırılmak üzere Kabul Belgesi, Hafriyat Fişi ve Hologramları düzenler.

Çevre Denetim Bürosu:
a)
Madde 3´ te belirtilen yasal dayanaklar çerçevesinde bölgemizde bulunan Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin çevre açısından denetlenerek yasa dışı faaliyet gösteren tüm işyerlerinin ilgili birimlere bildirilmesini sağlar.
b) İlçe sakinlerinden gelen yazılı ve sözlü şikayetleri mahallinde inceleyerek şikayetlerin bertarafını sağlar.
c) Bitkisel atık yağların lokantalar, sanayi mutfakları, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek, söz konusu işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Geçici Toplama İzinli Tesislerle sözleşme yapmalarını sağlar.
d) İlçemizde, yalnızca satışına izin verilen kömürlerin girişlerini sağlamak ve kaçak kömür girişlerine engel olmaktır. Yapılan bu denetimlerde; kömürlerin izinli, torbalı ve markalı olup-olmadığı, kömürlere ait Menşe Denetim Belgesi, Fatura ve Kantar Fişlerinin olup-olmadığının belirlenmesi.

Çevre Temizlik Kalemi:
a)
Birim Müdürü tarafından havale edilen gelen-giden evrakların ilgili personele tebliğini yapar cevabının yazılması gerekiyorsa cevap yazısını hazırlayarak kalan nüshasının arşivlenmesini sağlar.
b) Müdürlükte çalışan işçi personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapar.
c) Müdürlün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlar.
d) İmalat Atıkları Sözleşmesi ile Tıbbi Atık Sözleşmesini yapar.
e) Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği bağlamında; Belediyelerin görev ve yetkilerini düzenleyen Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, pilot bölge seçilen mahaller dahilindeki atık pillerin sağlıklı toplanabilmesi için atık pil kutularının bırakılabileceği gözetim ve denetim altında olabilecek uygun yerlerin belirlenmesini sağlamaktır.
d) İşçi Personelin maaş puantajlarını tutar.
e) Müdürlüğün ihale yoluyla temin edilecek mal ve hizmet alımlarını yapar.
f) Günlük olarak imalat atıkları alınacak işyerlerinin listesini hazırlar.

Çevre Temizlik Bürosu:
a)
Bölgede çalışan ekiplerin sevk ve idaresini yapar.
b)Bölge genelinde eksikliklerin tespit edilerek bertarafını sağlar.
c)Yazılı veya sözlü olarak gelen talep ve şikayetlerin mahallinde incelenerek giderilmesini sağlar.
d)İmalat Atığı olan işyerlerinin denetlenerek İmalat Atık Sözleşmesi yaptırmak üzere Çevre Temizlik Kalemine yönlendirir.
e)İmalat Atık Sözleşmesine davet edildiği halde icabet etmeyen işyerleri hakkında yasal işlemleri yapar.

Dış Görev Ekibi:
İlçemizde bulunan kamu kuruluşları ile başkanlığımıza bağlı birimlerde çalışan personelden oluşmaktadır.

Boya Ekibi:
İlçemizde bulunan okul istinat duvarları, yolların ortasında ve kenarlarında bulunan bariyerler ile tretuvarların boyanması işlerini yapmaktadırlar.

Yıkama Ekibi:
Yıkama işi yapan ekip:
1)Yön levhalarının yıkanması
2)Pazar yerlerinin yıkanması
3)Cadde ve sokakların periyodik olarak yıkanması
4)İlçemizde bulunan okul bahçeleri ile kamu kuruluşlarına ait alanların yıkanması
5)Kirlenen camilerimizin dış duvarlarının yıkanması
6)Tretuvartaşlarının yıkanması
7)Kötü koku ve çevre kirliliğine sebep olan derelerin yıkanması
8)Camii ve mescit halılarının yıkanması işlerini yapmaktadır.

Geri Hizmet Birimi:
Kemalpaşa Mahallesindeki sosyal tesislerde çaycı, depo sorumlusu vb. personelden oluşmaktadır.

Bölge Süpürme Ekibi:
İlçemizdeki bütün cadde, sokak ve boş alanlarının belirli periyotlarlasüpürülmesi ve toplanan atıkların nakledilmesinin sağlanması.

Kaynak Ekibi:
Kırılan Çöp konteynırlarının kaynak işlemi yapılarak tamir ve bakımlarının yapılması.

Moloz Toplama Ekibi:
Moloz ekibi, ilçemiz dahilinde bulunan açık ve torbalanmış molozların kaldırılarak bertaraf edilmesini sağlar.

Çöp Konteynırı Yerleştirme Ekibi:
Çöp konteynırlarının yetersiz olduğu cadde ve sokaklar tespit edilir. Tespit edilen bu yerler Tretuvarkısmından cep yapılarak yer açılır ve yeni konteynır yerleştirme işlemi yapılır. Halihazırdaki çöp konteynırları genellikle cadde ve sokaklarda bulunanboş alanların yanına yerleşik vaziyettedir. Boş alanlar için inşaat ruhsatı alınmasıve mükellefin talebi durumunda çöp konteynırı kaldırılarak en uygun yere yerleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlükler ve Yürütme

UYGULAMA USUL VE ESASLAR:
MADDE 7:

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu
2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
3. 2872 Sayı Çevre Kanunu
4. 5491 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
6. Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
7. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
8. İski, Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
9. Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Yönetmeliği
10. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
11. Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
12. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
13. Her yıl Belediye Meclis Kararı ile fiyatı belirlenen İmalat Atık Sözleşmesi

ORTAK HÜKÜMLER
MADDE 8:
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

a) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.
b) Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
c) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
d) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.
e) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

YÜKÜMLÜLÜK VE YÜRÜTME
MADDE 9:
Bu yönetmelik hükümleri; Bağcılar Belediye Meclisince karara bağlandıktan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu yönetmelik, Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013