YAPI RUHSATI ALIMI

Yapı Ruhsatı İşlemleri

Yapı ruhsatı işlemleri için İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğüne başvurarak aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir.

 

İmar Durumu Belgesi Alınması

Arsanızda yapacagınız binada kaç kata kadar izin verildiğini kaç m2 ve ne tür bina olabilieceğini ögrenmek için imar duramu belgesi alınız.

 

Gerekli Belgeler

a. Dilekçe

b. Tapu

c. Çap

d. Tapu sahibi değilse vekaletname(noterden)

 

Projenin Tadik Ettirilmesi

Projenin durumu öğrenildikten sonra projenizi hazırlatabilmeniz için harita müdürlüğünden inşaat istikamet rölevesi ve kot kesit alınız. Bu belgeler temin edildikten sonra 5 takım proje hazırlanır.

 

Projeler gerekli belgelerle birlikte İSKİ kanal şebeke müdürlüğüne götürülür. Onaylanan projeler belediyenin Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat edilerek yol katılım bedelleri ödendikten sonra şu evraklarla İmar Müdürlüğü ruhsat şefliğine başvuru yapılabilir.

 

Yapım Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

1. Dilekçe

2. Tescil

3. Tapu

4. Mal sahibi nufus kağıdı ve ikametgah

5. Muvafakatname

6. Çap

7. İmar durumu

8. Röperli kroki

9. İnsaat istikamet rölevesi

10. Yıkım belgesi

11. Kot-kesit

12. 23.madde onayı

13. İski onayı (varsa çed raporu)

14. Sığınak onayı

15. Trafo yazısı

16. İtfaiye onayı

17. Yapı denetim hizmet sözleşmesi

18. Yapı denetim izin belgesi

19. Müteahhit taahütnamesi

20. Y.müt..vergi

21. Ticaret  odası kaydı (yapı müyeahhiti)

22. Ticaret sicil belgesi (yapı müteahiti şirketi ise)

23. İmza sirküleri (yapı mütaahiti şirketi ise)

24. Ukome yazısı

25. Muvakkat binalar için encümen kararı

26. Sivil havacılık yazısı

27. Zemin etüt raporu (3tk.)

28. Mimari proje (5tk.)

29. Statik proje(4tk.,2tk.hesap)

30. Tesisat proje(2 tk.)

31. Yapı denetim kuruluş taahütmanesi

32. Yapı denetçisi ikametgahı

33. Yardımcı kontrol elemanı ikametgahı

34. Tapu yazısı

35. Harç makbuzları

36. Vergi ilişiksiz belgesi

37. Otopark yazısı

 

MÜRACAAT

BAĞCILAR DANIŞMA

Telefon Numaramız : (212) 410 06 00

 

Tesisat Proje Onayı

Gerekli Belgeler

1. Dilekçe

2. Tapu Fotokopisi

3. Yapı denetim sözleşmesi

4. İmar durumu

 

Projeler

1. 1 adet mimari proje (İ.B.B VE İtfaiye Tescili)

2. 3 adet ısı yalıtım projesi(İ.B.B VE İtfaiye Tescili)

3. 4 adet elektrik projesi(İ.B.B VE İtfaiye Tescili)

4. 4 adet kalorifer+sıhhi tesisat projesi(İ.B.B VE İtfaiye Tescili)

5. Trafo taahhütnamesi veya belgesi

6. T.İ.A 1500 m2 küçük konutlarda trafo taahhütnamesi

7. T.İ.A 1500 m2 büyük konutlarda

8. İşyeri için m2 bakılmaksızın trafo belgesi

Projeler onaylandıktan sonra yapı kontrol şefliğince ruhsat düzenlenir.

 

Ruhsat Aşamasında Gerekli Olan Evraklar

1. Tapu yazısı

2. Otopark yazısı

3. Vergi ilişiksiz belgesi

4. Yapı müteahhidi ticaret odası kaydı

5. Yapı müteahhidi vergi mükellefi olduğuna dair vergi levhası

6. Yapı müteahhidi şirket ise ve imza sirküleri

7. Yapı müteahhidi şirket ise ticaret sicil gazetesi

8. Yapı deneticisi ikametgahı

9. Yardımcı kontrol elemanı ikametgahı

 

Temel Vizesi

1. Dilekçe(inşaata başlama tarihi yazılacak)

2. Kalıp ve Demir Kontrol Tutanağı(Kot ve tarihleri belirtilecek)

3. Beton dökümü tutanağı (Lab.tek. imzalı bölge mühendisinin demir)

4. Röperli kroki

5. Ruhsat(Jeoloji mühendisi imzalamış olacak)

6. SSK İşyeri Bildirgesi(aslı)

7. SSK İşe Giriş Bildirgesi (2 kişinin aslı)

8. Fotoğraflar

 

Temel Üsütü Vizesi

1. Dilekçe

2. Ruhsat

3. Temel Üstü Bildirgesi

4. Kalıp ve  Demir kontrol tutanağı(Kot ve tarihleri belirtilecek)

5. Temel Kotu Beton Test Sonuçları(Bakanlıktan onaylı laboratuar aslı)

6. İSKİ´den Kanal Bağlantı Yazısı (aslı)

7. Beton Dökümü Tutanağı(Bölge Mühendisinin Demir Kontrolünü yapıp beton dökümünü onaylamasından sonra

8. Fotoğraflar

9. Temel Kotu Demir Donatı Çeliği Test Sonuçları(ASLI)

 

Suret Tasdiki

1. Dilekçe(suret tasdiki yapılacak evrakın kullanını amacının belirtilmesi)

2. Evrak sureti

3. Harç ve ücretlerin yatırıldığına dair makbuz

 

Kat İrtifak Onayı

1. Dilekçe

2. Kat irtifak projesi

3. Noter tasdikli irtifak listesi(2 nüsha)

Temel üstü vizesi alınmadan kat irtifakı onayı yapılmaz.

 

Fotoğraf Tasdiki

1. Dilekçe

2. 13x18 ebadında 4 cepheden çekilmiş fotoğraf (3 nüsha)

3. İskan belgesi alınmamış yapılarda fotoğraf tasdiki yapılmaz

 

Yapı Kullanma İzin Belgesi ( İskan Belgesi )

1. Sığınak varsa Sivil Savunma Müdürlüğü İskan Onay Yazısı

2. İtfaiye Onayı varsa İtfaiye İtfaiye Müdürlüğü İskan Onay Yazısı

3. İSKİ kanal Bağlantı İlişiğinin Kesilmesi

4. Trafo Belgesi İskan Safhasına ertelendi ise Trafo Belgesi

5. Tesisat ve Isı yalıtımı İskan Onayı

6. Yola terk ve sınır tashihi iskan safhasına ertelendi ise işlemlerin tamamlanması

7. İskan müracaat formunun doldurulması

8. İskan talebinin yerinde yapılacak incelemede projesine uygunluğunda bakılması

9. Sosyal Sigortalar Müdürlüğü ilişik kesme yazısı ve neticesi

10. Vergi Dairesi ilişik kesme (2 nolu harç beyanı )yazısı ve neticesi

11. 4708 sayılı tyapı denetimi kanuna tabi ise yapı denetimi uygunluk belgesi

12. Yapı Ruhsatı

13. Temel ve temel üstü vizeleri

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013